Mẫu cam kết giữa công đoàn và nhà trường [Mới nhất 2023]

Bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn là mẫu bản cam kết được ký vào đầu năm học. Nhằm đưa ra chi tiết về trách nhiệm của Ban giám hiệu và trách nhiệm của Công đoàn về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng cân nhắc.

Mẫu cam kết giữa công đoàn và nhà trường [Mới nhất 2023]

1. Mẫu 1

GIAO ƯỚC THI ĐUA

Giữa Ban giám Hiệu và BCH Công đoàn Trường ………….

năm học ………….

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ năm học ………….của trường ………….,

Ban chấp hành Công đoàn và Ban giám hiệu nhà trường ký giao ước thi đua năm học …………. với những nội dung sau:

I/ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học …………. dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Đảng, toàn thể CB, CC, VC tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học …………..

II/ NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA:

1 – Đối với Công chức, Viên chức

– Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ của đơn vị, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện tốt Luật Công chức, Viên chức.

– Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong công chức, viên chức. Tạo môi trường công tác lành mạnh, dân chủ, đoàn kết và hợp tác trong toàn trường;

– Củng cố, kiện toàn tổ chức,bộ máy đi đôi với xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có cơ cấu hợp lý;

– Tổ chức và điều hành tốt các hoạt động giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục;

– Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và lao động;

– Tu bổ cơ sở vật chất hiện có, bổ sung trang thiết bị dạy học và công tác theo hướng đồng bộ, hiện đại;

– Tăng cường phối hợp với các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh;

– Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động.

2- Đối với các tổ chuyên môn.

– Chủ động xây dựng kế hoạch công tác, theo chức năng nhiệm vụ của tổ;

– Tập trung nghiên cứu những nội dung theo chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục;

– Tham mưu đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua Hai tốt, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…Các cuộc vận động: Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

3- Đối với Ban giám hiệu.

– Phổ biến, thực hiện kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Công đoàn cấp trên tới CBCCVC trong nhà trường. Áp dụng đổi mới quản lý cải cách hành chính;

– Tạo điều kiện cho CB, CC, VC được cử đi học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ…

– Thực hiện trọn vẹn theo hướng dẫn về chế độ nâng lương cho CBCCVC khi đến thời hạn tăng lương hoặc nâng lương trước thời hạn khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo việc làm và tiền lương ổn định;

– Tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Duy trì nghiêm túc nội quy, quy chế đơn vị, xử lý nghiêm CBCCVC vi phạm nội quy, quy chế dân chủ và kỷ luật lao động;

– Quan tâm đời sống CBCCVC, tạo điều kiện về thời gian, vật chất và tinh thần để Công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên và tạo điều kiện cho CBCCVC được đi trao đổi kinh nghiệm treo cách thức thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

4- Đối với BCH Công đoàn:

– Vận động CBCCVC thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế đơn vị; tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Công đoàn uỷ quyền việc thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ những quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với CBCCVC;

– Tuyên truyền và thực hiện tốt những cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn các cấp nhằm xây dựng nhà trường đoàn kết thống nhất;

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động của đơn vị, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo Nghị định: 99/2005/NĐ-CPngày 28/7/2005 của Chính phủ;

– Làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, tổ chức thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

– Phản ánh kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng hợp pháp của đoàn viên công đoàn với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị;

– Duy trì thực hiện và tổ chức những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…thiết thực nhân ngày lễ, kỷ niệm trọng đại trong năm nhằm ôn lại truyền thống của ngành, của đất nước;

– Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt trong những chuyến đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về hoạt động dạy và học, hoạt động Công đoàn ở các tỉnh bạn;

– Tham gia hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương của nhà trường.

– Thường xuyên vận động CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hưởng ứng các đợt thi đua trong năm học, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường với các chỉ tiêu sau:

  1. ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC ………….

Nhà trường

* Tập thể:

+ Trường: Tập thể lao động Tiên tiến;

+ Đoàn thanh niên: Vững mạnh;

+ Đội TNTP: Vững mạnh cấp huyện;

+ Tổ LĐTT: Tổ KHTN, KHXH;

* Cá nhân:

+ Xếp loại công chức, viên chức:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt tỉ lệ 40%;
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ:đạt tỉ lệ 60 %;

+ Xếp loại chuẩn nghề nghiệp :

  • Xuất sắc: 9/17 đạt tỉ lệ 52,9%;
  • Khá: 8/17 đạt tỉ lệ 47,1%;

– Giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp:

  • Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố: 02 đ/c;
  • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 6đ/c;
  • Chiến sĩ thi đua cấp CS: 02 đ/c;

Công đoàn.

* Tập thể

– Công đoàn: Vững mạnh;

– 02 Tổ công đoàn Vững mạnh (KHXH, KHTN);

III- CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

– Thủ trưởng đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện những điều đã cam kết.

– Ban chấp hành Công đoàn giám sát việc thực hiện của thủ trưởng đơn vị trên điều khoản đã xây dựng và có trách nhiệm vận động, tuyên truyền CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– CBCCVC có trách nhiệm thực hiện bản giao ước thi đua này, những cá nhân, tập thể thực hiện tốt chủ trương và BGH, CĐ nhà trường biểu dương khen thưởng kịp thời, trường hợp vi phạm tùy thuộc vào mức độ để xử lý trên cơ sở pháp luật và quy chế của nhà trường.

Bản giao ước này đã được thông qua tại hội nghị CBCCVC nhà trường ngày …..tháng ….năm …..và hiệu lực từ ngày ký đến khi có bản cam kết mới. Yêu cầu mỗi CBCCVC đơn vị có trách nhiệm thực hiện bản cam kết này. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì bất hợp lý Ban giám hiệu và BCH Công đoàn sẽ bàn để thống nhất sửa đổi hoặc bổ sung và thông báo cho CBCCVC biết để thực hiện./.

2. Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG …………………………………………………….

NĂM HỌC ….. – …..

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học ….. – ….., phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua. Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. BCH Công đoàn và BGH nhà trường nhất trí ký cam kết trách nhiệm giữa BGH Và BCH Công Đoàn thực hiện tốt các nội dung sau:

Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

– Phát huy và giữ vững vai trò của nhà trường trong quản lý giáo dục. Phổ biến công khai kịp thời các chế độ chính sách mới ban hành, thực hiện tốt các chế độ hiện hành.

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia các nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV-NV; Cử uỷ quyền của BCH Công đoàn tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, phân phối quỹ phúc lợi, kỷ luật, tuyển dụng và các hội đồng khác có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi CBGV-NV; được tham gia góp ý quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia góp ý đề bạt cán bộ dự nguồn, quản lý, tham gia các hội đồng khác.

– Tổ chức học tập phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp. Tổ chức tập huấn BD soạn giáo án vi tính, giáo án điện tử, sử dụng đèn chiếu Projector, tập huấn viết SKKN. Bồi dưỡng chuyên môn qua sinh hoạt chuyên môn tổ, cấp trường.

– Nắm vững chuyên môn của cán bộ giáo viên, chuyên viên để phân công nhiệm vụ cho phù hợp. Đề ra kế hoạch năm học sát thực tiễn, có nhiều biện pháp chỉ đạo thường xuyên và kịp thời;

– Xây dựng nề nếp công tác khoa học. Đôn đốc khen thưởng kịp thời sau mỗi đợi thi đua;

– Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho cán bộ giáo viên, chuyên viên, các tổ nhóm chuyên môn, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Thực hiện tốt dân chủ hoá, công khai, công bằng, hợp lý trong nhà trường;

– Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, đôn đốc, nhắc nhở, động viên anh chị em kịp thời khi phân công nhiệm vụ;

– Thực hiện đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý;

– Xây dựng tập thể cán bộ giáo viên, chuyên viên thành một khối đoàn kết nhất trí hết lòng vì sự nghiệp giáo dục học sinh.

– Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức tốt lễ kỉ niệm các ngày lễ lớn; và các cuộc vận động lớn như: Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, họcsinh tích cực”,

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia quy chế dân chủ, thu chi nội bộ, xây dựng đơn vị có đời sống văn hoá tốt, nội quy đơn vị.

– Trực tiếp chỉ đạo ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” hoạt động đúng quy định, đạt kết quả. Luôn quan tâm lãnh đạo ban nữ công nhà trường hoạt động có hiệu quả.

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia khi đề bạt cán bộ quản lí, bố trí đội ngũ. Cử uỷ quyền BCH Công đoàn tham gia đóng góp ý kiến và cùng cửa hàng triệt nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và hoạt động Công đoàn.

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tổ chức góp ý xây dựng Đảng, thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động của BCH Công đoàn.

– Tạo điều kiện gửi tới, trang bị phương tiện công tác BCH Công đoàn và thực hiện đúng các chế độ chính sách cho cán bộ Công đoàn.

– Phối hợp cùng BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các cuộc họp liên tịch giữa BGH và BCH Công đoàn hàng tháng.

Trách nhiệm của BCH Công đoàn:

– Nắm được mọi chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của ngành đối với CBGV-NV, đặc biệt là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với CB,GV,NV công tác tại đơn vị mình nhằm giúp đoàn viên biết được về quyền lợi và nghĩa vụ của mình; Thường xuyên chỉ đạo ban TTND tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và các nội dung khác có liên quan đến quyền và lợi ích của CBGV-NV.

– Vận động CBGV-NV tiếp tục học nâng chuẩn, tự hoc, tự bồi dưỡng về ứng dụng CNTT, học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; khen thưởng CBGV-NV có thành tích xuất sắc trong phong trào tự học.

– Vận động 100% CBGV-NV hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.

– Nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp của nhà trường đề ra;

– Động viên đoàn viên phát huy quyền dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao;

– Lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các đoàn viên để cùng BGH bàn bạc giải quyết, tạo điều kiện cho đoàn viên yên tâm công tác;

– Kiến nghị và thực hiện trọn vẹn chính sách cũng như quyền lợi chính trị và kinh tế của đoàn viên;

– Tạo điều kiện để mỗi đoàn viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện dân chủ hoá trong trường học và giáo dục học sinh;

– Phát động phong trào thi đua hai tốt ” Dạy tốt- học tốt” và không ngừng đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS; Vận động đòan viên viết SKKN tại trường và áp dụng thành công SKKN, tổ chức nhân điển hình tiên tiến, nêu gương tốt để cùng nhau học tập.

– BCH Công đoàn luôn vận động CBGV- NV thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, họcsinh tích cực”,

– BCH Công đoàn tổ chức đối thoại giữa BCH Công đoàn với thủ trưởng đúng quy định của cấp trên để giải quyết những vướng mắc mà ý kiến đoàn viên đã đề nghị. Cùng với BGH tổ chức hội nghị CBCCVC đúng hướng dẫn.

– Vận động tốt CBGV-NV đóng góp các khoản đạt chỉ tiêu do cấp trên đề ra.

– Củng cố ban nữ công, tổ nữ công, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ 3; chỉ đạo ban nữ công không ngừng nâng cao năng lực hoạt động. Tổ chức bồi dưỡng thêm kiến thức cán bộ nữ công để nâng cao năng lực hoạt động.

– Giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho Đảng xét cho học cảm tình Đảng và kết nạp Đảng.

– Tổ chức thực hiện tốt điều lệ công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động BCH Công đoàn.

– Chuẩn bị tốt nội dung và cùng Hiệu trưởng tổ chức họp liên tịch hàng tháng. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ Đảng nhà trường và Hiệu trưởng về những chủ trương lớn của đơn vị và đóng góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.

Trên đây, là những điều cam kết trách nhiệm giữa BGH và BCH Công đoàn trường ……………………… Để thực hiện tốt các nội dung cam kết trên, chúng tôi kêu gọi toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, chuyên viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ chính mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học ….. – ….. do BGH đề ra./.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com