Trình tự và thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài [Chi tiết 2023]

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, khái niệm “tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” được định nghĩa là “tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.”

Để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thì phải làm thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng có thẩm quyền. Vậy thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được tiến hành thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trình bày dưới đây của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì?

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có hiệu lực từ 06/09/2019, thay thế cho Thông tư 19/2014/TT-NHNN. Căn cứ:

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo hướng dẫn tại Điều 5, Điều 7 Thông tư này.”

2. Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

(I) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cụ thể:

Doanh nghiệp được thành lập theo cách thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn của pháp luật về đầu tư;

Doanh nghiệp không thuộc trường hợp nêu trên có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp được thành lập mới theo hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành;

(II) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.

Việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện tại “ngân hàng được phép”, bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo hướng dẫn của pháp luật.

3. Được quyền mở mấy tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Hiện nay, pháp luật quy định mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thế nào? Theo quy định tại thông tư về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mà cụ thể là Thông tư số 06/2019/TT-NHNN thì:

(I) Các chủ thể có quyền mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

(II) Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;

(III) Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

(IV) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

4. Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

1. Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo hướng dẫn của pháp luật (Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư…);

2. Giấy tờ chứng minh tư cách uỷ quyền hợp pháp của Chủ tài khoản/Kế toán trường;

3. CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người có liên quan) theo yêu cầu của Ngân hàng mà Quý khách mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;

4.  Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng mở tài khoản vốn đó

5. Cơ quan giải quyết mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Cơ quan có thẩm quyền mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam.

6. Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN như sau:

Bước 1: Khi có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức mở tài khoản thanh toán lập 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên, gửi đến Ngân hàng Nhà nước nơi đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;

Bước 2: Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ và đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.

Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là bản sao mà không phải là bản sao được chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính;

Bước 3: Trong vòng 01 ngày công tác kể từ khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của tổ chức mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phải giải quyết việc mở tài khoản thanh toán như sau:

(1) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp trọn vẹn và hợp lệ, các yếu tố kê khai tại Giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp khớp đúng với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thông báo cho khách hàng biết về số hiệu và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

(2) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp trọn vẹn chưa trọn vẹn, chưa hợp lệ hoặc còn có sự sai lệch giữa các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho khách hàng biết để hoàn thiện hồ sơ, gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết

(3) Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì phải thông báo lý do cho khách hàng biết.

Vì vậy, trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn của LVN Group về Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Hy vọng nội dung trình bày trên sẽ gửi tới một số kiến thức cần thiết cho các nhà đầu tư khi chuẩn bị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nhằm tránh những rủi ro không đáng có. Muốn biết thêm nhiều thông tin hay, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Công ty Luật LVN Group – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com