Trình tự xin hoãn chấp hành hình phạt tù [Cập nhật 2023]

 Theo chính sách pháp luật hình sự của nhà nước, bên cạnh quy định hình phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật, Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng chế độ khoan hồng, nhân đạo đối với những đối tượng có hành vi phạm tội nhưng thuộc trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Một trong những chính sách nhân đạo đó là chế định cho phép người phạm tội được hoãn chấp hành án phạt tù. Vậy trình tự thủ tục xin hoãn chấp hành án phạt tù thế nào hãy cùng Luật LVN Group nghiên cứu qua nội dung trình bày dưới đây.

Thủ Tục Xin Hoãn Chấp Hành án Phạt Tù

1.Thi hành án phạt tù là gì?

Thi hành án phạt tù là việc đơn vị, người có thẩm quyền theo hướng dẫn của Luật này buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân phải chịu sự quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo.

(Khoản 4 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự 2019)

2. Những trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù

Căn cứ Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định về người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

– Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

– Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

– Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

– Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

Lưu ý: Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo hướng dẫn tại Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

3. Thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù

Tại Điều 24 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù như sau:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị hoãn thi hành án phạt tù

Đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án công tác hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. 

Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.

Bước 2: Xem xét quyết định thi hành án phạt tù

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định. 

Trường hợp không đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù thì Chánh án Tòa án phải có văn bản trả lời người có đơn đề nghị hoặc đơn vị có văn bản đề nghị và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận.

Bước 3: Gửi quyết định 

Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, đơn vị sau đây:

– Người được hoãn chấp hành án và người uỷ quyền trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người dưới 18 tuổi;

– Viện kiểm sát cùng cấp;

– Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hoãn thi hành án cư trú, công tác;

– Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở;

– Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người nước ngoài.

4. Quy trình thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

Căn cứ Điều 25 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù như sau:

Giai đoạn 1: Ngừng thực hiện thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù chấp hành án

 Khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án, đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án, sao gửi quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hoãn chấp hành án cư trú hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó và lập hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Giai đoạn 2: Triệu tập người được hoãn chấp hành án phạt tù

Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. 

Người được hoãn chấp hành án phạt tù phải có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. 

– Trường hợp người được hoãn chấp hành án phạt tù không cam kết thì đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản và thông báo cho Tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù để xử lý theo thẩm quyền.

– Trường hợp người được hoãn chấp hành án không có mặt theo yêu cầu triệu tập thì đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để xác minh và yêu cầu họ có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

– Trường hợp người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà mà không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập thì đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội và bệnh viện nơi điều trị, gia đình người được hoãn để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành pháp luật.

Giai đoạn 3: Lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù

Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày nhận được bản sao quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phải lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù.

Hằng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù phải báo cáo đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu về việc quản lý người được hoãn chấp hành án.

Người được hoãn chấp hành án không được đi khỏi nơi cư trú trong thời gian được hoãn chấp hành án nếu không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội và phải có mặt theo yêu cầu triệu tập của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án.

Việc thay đổi nơi cư trú, nơi công tác của người được hoãn chấp hành án được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 68 Luật Thi hành án hình sự 2019.

Trường hợp người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ngoài nơi cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với gia đình để quản lý người đó.

Lưu ý:

Trong thời gian được hoãn chấp hành án mà người được hoãn chấp hành án phạt tù lại thực hiện hành vi phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án báo cáo đơn vị thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị thi hành án hình sự cấp quân khu để đề nghị Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Trên đây là toàn bộ nội dung nội dung trình bày của chúng tôi về Trình tự xin hoãn chấp hành hình phạt tù [Cập nhật 2023]. Hi vọng qua nội dung trình bày đã gửi tới cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích. Luật LVN Group là công ty luật gửi tới các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nếu quý bạn đọc có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công trình quảng cáo, xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo hay bất cứ vấn đề pháp lý nào hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com