Biên bản nghiệm thu gạch xây

Biên bản nghiệm thu gạch xây là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm,….gạch xây; việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu gạch xây

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GẠCH XÂY

(Số:…/BB-….)

Ngày…/…./….. , tại:……………………………………………………………, các bên tiến hành nghiệm thu gạch xây gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư): ………………………………………………………

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………………

Nhà cung cấp gạch xây: ………………………………………………………………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………………

Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu gạch xây

Tên loại gạch xây: ……………………………………………………………………

Xuất xứ: ………………………………………………………………………………..

Thuộc công trình: ……………………………………………………………………..

Số lượng: ……………………………………………………………………………….

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………

Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu gạch xây:

Bắt đầu hồi….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung nghiệm thu:

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của gạch xây……………………………………

-Vệ sinh bề mặt: …………………………………………………………………………..

-Các nội dung khác:………………………………………………………………………

Kết luận

Đạt hoặc chưa đạt……………………………………………………………………….

Các kết luận khác(nếu có)………………………………………………………………

Hồ sơ tài liệu nghiệm thu gồm:

1,Biên bản nghiệm thu gạch xây và các phụ lục đi kèm

2, Các tài liệu căn cứ nghiệm thu.

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu gạch xây các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

CHỦ ĐẦU TƯ

 

(Ký, đóng dấu)

NHÀ CUNG CẤP GẠCH XÂY

 

(Ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com