Giải trình vượt trần quy định

Giải trình vượt trần quy định là văn bản của cá nhân/tổ chức giải thích và trình bày về việc vượt trần quy định, văn bản này được gửi đến cơ quan/tổ chức có thẩm quyền xem xét/giải quyết, cụ thể như sau:

Mẫu Giải trình vượt trần quy định

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 

TÊN ĐƠN VỊ/BỘ PHẬN BAN HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….V/v: Giải trình vượt trần quy định

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH VƯỢT TRẦN QUY ĐỊNH

Kính gửi: – Ban lãnh đạo Công ty

– Tổng Giám đốc Công ty

Dựa theo ………… (Báo cáo, tổng hợp, thống kê,…) ngày…/…/… của ……………

………………………………………….. (Tên đơn vị giải trình:Phòng Kế toán-Tài chính; Phòng Kế hoạch;….. ) xin giải trình trước Ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc về việc Quỹ dự phòng tài chính của Công ty được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh nay đã bị sử dụng vượt quá số tiền có trong quỹ như sau:

Lý do vượt trần quy định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ghi chú:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Một số kiến nghị, đề xuất:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc Quỹ dự phòng tài chính của Công ty bị sử dụng vượt quá số tiền đã quy định.

Kính đề nghị Ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT

TM.ĐƠN VỊ

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com