Thông báo mời thầu căng tin

Mẫu Thông báo mời thầu căng tin


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………….

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU CĂNG TIN

V/v mời thầu căng tin Trường Đại học ………………

Kính gửi: – Nhà thầu căng tin trường Đại học ………….

Dựa trên kế hoạch đấu thầu căng tin, trường Đại học ………… thông báo tới các nhà thầu về nội dung buổi thầu căng tin như sau:

Hồ sơ mời thầu:

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ..h/…/../… đến hết ngày…./…/…. ( thực hiện trong giờ hành chính )

– Địa điểm bán……………………..;điện thoại:…………………. Fax……………

– Giá bán một bộ HSMT: ………….(bằng chữ: …………………………………)

Nội dung buổi dự thầu:

– Thời điểm đóng thầu: …………..giờ……….. phút ngày…/…./…………………

– Thời điểm mở thầu: …………..ngày……………….tại …………………………

Yêu cầu đối với nhà thầu:

Nguồn vốn:…………………………………………………………………………

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu:……………………………………………………

Trên đây là toàn bộ thông tin về buổi thầu căng tin của Trường Đại học ……………, kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ tham dự đúng thời gian và địa điểm.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………….

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com