Thông báo tăng tiền phụ cấp ăn trưa

Mẫu thông báo tăng tiền phụ cấp ăn trưa


CÔNG TY…

PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG TY

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO TĂNG TIỀN PHỤ CẤP ĂN TRƯA

V/v tăng tiền phụ cấp ăn trưa

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty

-Toàn bộ các phòng ban và nhân viên Công ty

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ- CT quy định về việc tăng các chi phí cho công, nhân viên công ty ….

Thay mặt công ty thông báo nội dung tăng tiền phụ cấp ăn trưa của Công ty như sau:

Thông tin cụ thể đối với từng vị trí:

Họ và tên Chức danh Phụ cấp ăn trưa cũ Phụ cấp ăn trưa mới
1. Giám đốc …….VNĐ ……VNĐ
2. Phó giám đốc    
3. Thư ký    
  Quản lý phòng    
  Nhân viên    

Thời gian thực hiện kể từ ngày …/…/…

Trên đây là toàn bộ nôi dung thông báo việc tiền phụ cấp ăn trưa tại công ty …., kể từ ngày nhận được thông báo những người liên quan có trách nhiệm theo dõi, thực hiện.

Nơi nhận:

– Lưu VT

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com