Đơn đề nghị bố trí tái định cư

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị bố trí tái định cư

Đơn đề nghị bố trí tái định cư là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền, nghĩa vụ thực hiện việc bố trí tái định cư theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước đó của các bên.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

(V/v: Đề nghị tiến hành bố trí tái định cư theo Quyết định/Hợp đồng số……. ngày ……………..)

Kính gửi: CÔNG TY……………….

(hoặc ÔNG/BÀ:……………………………………

hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN……………)

Địa chỉ:…………………………………………………

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ Quyết định/Hợp đồng số:……………. của…………… ngày… tháng… năm…..;

Tôi tên là:…………………………. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do Công an………… cấp ngày…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………….

(Nếu là tổ chức, trình bày nội dung thông tin như sau:

CÔNG TY:…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… Do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày… tháng… năm…..

Trụ sở chính:………………………………

Mã số thuế:……………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………… Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông……………………… Chức vụ:………………..

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do Công an………… cấp ngày…………….

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Đại diện theo:……………………….)

Là: đối tượng được bồi thường đất theo Quyết định/Hợp đồng số………… của………………. ngày… tháng… năm…… về việc………….. (ví dụ: tổ chức bố trí tái định cư khi thu hồi đất,…)

Tôi xin phép trình bày sự việc sau:

…………………………………………

(Trình bày về lý do có quyền được bố trí tái định cư, ví dụ, thuộc diện bị thu hồi đất,…)

Căn cứ theo Quyết định/Hợp đồng số………… của………………. ngày… tháng… năm…… về việc…………..:

“…” (Trích dẫn căn cứ để yêu cầu được bố trí tái định cư, ví dụ như Phương án bố trí tái định cư)

(Ví dụ: Căn cứ Điều 86 Luật đất đai năm 2013:

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

1.Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2.Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3.Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

…”)

Tôi nhận thấy, mình có quyền được UBND/Ông/Công ty/……………. thực hiện việc bố trí tái định cư tại khu vực………………… Do vậy, tôi  làm đơn này kính đề nghị UBND/Ông/Công ty……….. tiến hành tổ chức bố trí tái định cư theo đúng nội dung Quyết định/Hợp đồng đã nêu trên. Việc tổ chức bố trí tái định cư cho tôi chậm nhất là vào ngày…. tháng…. năm……

Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com