Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu


CÔNG TY …….

Phòng Kế hoạch đầu tư

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi : Giám đốc Công ty ………

I . Mô tả tóm tắt dự án :

  • Tên dự án :
  • Tổng mức đầu tư :
  • Tên chủ đầu tư :
  • Nguồn vốn :
  • Thời gian thực hiện dự án :
  • Địa điểm , quy mô dự án :

II . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

STT Tên gói thầu Giá gói thầu

 

( VNĐ )

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1                
2                
3                
4                
……                
  Tổng cộng              

Trên đây là nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng kế hoạch đầu tư triển khai .

Kính đề nghị Giám đốc Công ty …….xem xét và phê duyệt kế hoạch .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com