Hợp đồng thuê tạp vụ theo giờ

Văn bản thỏa thuận giữa các bên về việc thuê tạp vụ theo giờ

Mẫu Hợp đồng thuê tạp vụ theo giờ


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ TẠP VỤ THEO GIỜ

( Số : … / HĐTTV – …… )

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Công ty  …. ( Bên thuê)

Địa chỉ :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Người đại diện :                                Chức vụ :

BÊN B : Công ty …. ( Bên cho thuê)

Địa chỉ :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Người đại diện :                                Chức vụ :

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

Bên B sẽ cung cấp nhân viên dọn dẹp theo giờ ( sau đây gọi là Dịch Vụ ) cho Bên A với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:

 • Số lượng nhân viên tạp vụ :
 • Địa điểm làm việc :
 • Lịch làm việc :

( Làm việc vào ngày lễ , chủ nhật : các chi phí sẽ tính gấp 3 lần chi phí ngày thường )

 • Thời gian làm việc : từ ……. đến ……..
 • Công việc cần làm việc : –

Điều 2 . Thời hạn thực hiện hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị trong thời gian ….. kể từ ngày …/…/…. Đến ngày …/…/…
 • Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng .
 • Trước …. ngày hết hạn hợp đồng , mỗi bên có thể đề xuất cho bên kia bằng văn bản về việc gia hạn hợp đồng . Bên B sẽ gửi cho Bên A một thư đề nghị gia hạn thuê . Bên A chấp nhận đề nghị của Bên B thì có thể gửi cho Bên B một thư chấp nhận đề nghị gia hạn thuê ( trong đó có thể đề xuất một gia hạn thuê mới , thời hạn thuê mới ,… ) . Trường hợp Bên A không chấp nhận thư đề nghị gia hạn thuê bằng văn bản thì hợp đồng này sẽ mặc nhiên không được gia hạn và sẽ tự động kết thúc vào ngày hết hạn hợp đồng theo quy định của hợp đồng .

Điều 3 . Tiền công và phương thức thanh toán

1. Phí dịch vụ:
– Các bên xác định phí dịch vụ là … đồng / tháng ( Bằng chữ là …. Đồng )

– Phí dịch vụ bao gồm : phí nhân sự , chi phí máy móc , công cụ , dụng cụ và hóa chất tẩy rửa .

– Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT

 1. Phương thức thanh toán
 • Bên A thanh toán cho Bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B.
 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :
 • Bên B sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho Bên A vào ngày 05 hàng tháng
 • Số tiền dịch vụ hàng tháng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ thanh toán

3.Tiền cọc :

 • Tiền đặt cọc bảo đảm: 01 tháng tiền dịch vụ tương đương: …………đồng (Bằng chữ: ………… đồng ) được thanh toán cho Bên B ngay sau khi ký hợp đồng.
 • Khoản đặt cọc này sẽ được giữ trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng, và sẽ hoàn trả lại khi thanh lý hợp đồng, không tính bất kỳ lãi suất nào trên đó và sẽ không được liên đới hoặc xem như là thanh toán tiền dịch vụ, vì Bên B thu phí dịch vụ vào cuối tháng (sau khi hoàn thành dịch vụ) nên khoản tiền này sẽ được giữ để đảm bảo cho việc Bên A tôn trọng và thực hiện các điều khoản thanh toán của Hợp đồng này.
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, nếu Bên A có biểu hiện thỏa thuận hoặc thuyết phục nhân viên Bên B làm việc trực tiếp hoặc giới thiệu với khách hàng khác mà không thông qua Bên B thì Bên A phải chịu phạt 01 tháng tiền dịch vụ tương đương: …………đồng (Bằng chữ: …………………)

Điều 4 . Quyền và nghĩa vụ của các bên

 1. Bên A
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng .
 • Tạo điều kiện cho Bên B dọn dẹp vệ sinh theo lịch đăng ký từ ngày …. đến ngày ….. hàng tuần trong khung giờ từ …. đến …. , cuối mỗi tháng đánh giá vào bản ý kiến khách hàng (kèm theo) gửi lại cho nhân viên chăm sóc và cùng Bên B kiểm tra, ký vào biên bản nghiệm thu Dịch Vụ hàng tháng.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.
 • Có trách nhiệm báo cho Bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên B lên kế hoạch dọn dẹp .
 • Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện , nước thực hiện công việc
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 1. Bên B
 • Chịu mọi chi phí trong việc dọn dẹp vệ sinh và chi phí di chuyển đến địa điểm dọn dẹp
 • Lên lịch dọn dẹp vệ sinh và gửi cho Bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký hợp
 • đồng.
 • Bên B đến dọn dẹp vệ sinh theo đúng lịch đã đăng ký với Bên A .
 • Cung cấp nhân viên đã qua đào tạo về vệ sinh công sở và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Nhân viên Bên B đến dọn dẹp không được làm ảnh hưởng đến Bên A . Nếu nhân viên Bên B làm hư hỏng , thất thoát tài sản Bên A hoặc bên thứ ba thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm .
 • Nhân viên Bên B sẽ mang đồng phục Bên B và đeo thẻ có ảnh trong quá trình thực hiện công việc. Nhân viên làm việc có thể mặc đồng phục theo yêu cầu của Bên A (do đặc thù).
 • Nhân viên Bên B không tiết lộ thông tin của Bên A cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
 • Có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên của Bên B
 • Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và nội quy của Bên A.
 • Trong trường hợp nhân viên Bên B ốm đau, nghỉ đột xuất, bên B có trách nhiệm bố trí nhân viên khác thay thế nhân viên nghỉ. Trong trường hợp bên B không sắp xếp được nhân viên thay thế nhân viên nghỉ, bên B sẽ trừ chi phí của ngày hôm đó theo giá trị hợp đồng.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 1. Nhân viên tạp vụ Bên B
 • Mặc đồng phục theo đúng quy định của Bên B
 • Bảo đảm đi làm đúng giờ giấc theo khung giờ đã nêu rõ trong hợp đồng
 • Giữ gìn bảo quản các trang thiết bị, tài sản tại công trình Bên A. Nếu nhặt được tài sản cá nhân của ai đánh rơi hay bỏ quên, nhân viên Bên B sẽ có trách nhiệm mang chúng tới phòng Hành chính Nhân sự để tìm cách trả lại người bị mất.
 • Thực hiện các công việc vệ sinh khác theo sự chỉ đạo của Bên B và yêu cầu của Bên A.

Điều 5 . Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

 1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;
 2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .
 3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6 . Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm thực hiện công việc cho Bên A sau 05 ngày (không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 30 triệu đồng
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B sau 05 ngày ( không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 30 triệu đồng .

Điều 7 . Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng .

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh .

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ) . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com