Hợp đồng thuê tàu

Mẫu Hợp đồng thuê tàu


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

( Số : … / HĐTT – …… )

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005
 • Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Ông …. ( Bên chủ phương tiện )

CMND số : …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

BÊN B : Ông …. ( Bên chủ hàng )

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê tàu để vận chuyển những hàng hóa như sau :

 1. Tên hàng hóa :
 • Tính chất của hàng hóa :

+…..

+…..

+…..

 • Đơn vị tính giá cước :
 1. Địa điểm nhận hàng và giao hàng :
 • Bên A nhận hàng tại ….
 • Bên A giao hàng tại ….
 1. Thời gian giao hàng và nhận hàng :
 • Thời gian giao hàng :
 • Thời gian nhận hàng :

Điều 2 . Thời hạn hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị ….. tháng kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều 3 . Tiền thuê và phương thức thanh toán

 1. Giá cước
 • Số lượng hàng hóa :
 • Mức cước :
 • Tổng giá trị :

( Số tiền bằng chữ :  …)

Giá trên …. bao gồm thuế VAT

 1. Chi phí bốc dỡ hàng hóa :
 1. Phương thức thanh toán

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng hình thức thanh toán tiền mặt 2 lần

 • Lần 1 : Bên B thanh toán trước cho bên A 50 % tổng số tiền giá trị của hợp đồng khi ký kết hợp đồng là ……
 • Lần 2: Bên B thanh toán cho bên A 50 % giá trị còn lại của hợp đồng sau khi Bên A đã vận chuyển xong hàng hóa cho Bên B là ……

Điều 4. Yêu cầu đối với tàu

Tàu phải có những khả năng cần thiết như sau :

 • Tên tàu : ..
 • Quốc tịch tàu : …
 • Chất lượng tàu : …
 • Đông cơ : …
 • Trọng tải : …
 • Dung tích : …
 1. Bên A chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận tải để đảm bảo vận tải trong thời gian là ….
 2. Bên A phải chuẩn bị đủ giấy tờ cho tàu đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng hóa đã thỏa thuận và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của tàu
 3. Bên A phải làm vệ sinh tàu khi nhận hàng và chi phí vệ sinh do Bên B chi trả sau khi Bên A giao hàng là ….. đồng

Điều  5. Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa

 1. Bên A có trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa

Chú ý:
– Tại địa điểm có thể tổ chức xếp dỡ chuyên trách thì chi phí xếp dỡ do Bên B chịu.
– Trong trường hợp Bên B phụ trách xếp dỡ (không thuê chuyên trách) thì Bên A có trách nhiệm hướng dẫn về kỹ thuật xếp dỡ.

 1. Thời gian xếp dỡ giải phóng hàng hóa là ……. giờ.
  Lưu ý: Nếu cần xếp dỡ vào ban đêm, vào ngày lễ và ngày chủ nhật Bên B phải báo trước cho Bên A 24 giờ, phải trả chi phí cao hơn giờ hành chính là ……..đồng/giờ (tấn).
 2. Mức thưởng phạt
  – Nếu xếp dỡ xong trước thời gian quy định và an toàn thì Bên B sẽ thưởng cho Bên A số tiền là …. đồng/giờ.
  – Xếp dỡ chậm bị phạt là: … đồng/ giờ.
  – Xếp dỡ hư hỏng hàng hóa phải bồi thường theo giá trị thị trường tự do tại địa điểm bốc xếp.

Điều 6 . Quyền và nghĩa vụ của các bên

 1. Bên A
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ tiền thuê tàu theo thời hạn đã thỏa thuận
 • Đảm bảo cung cấp phương tiện vận tải đúng chất lượng cho Bên B theo thỏa thuận
 • Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng
 • Bên A có quyền từ chối nhận hàng trong trường hợp Bên B giao hàng không đúng số lượng , loại hàng mà Bên B đã ghi trong hợp đồng , Bên A có quyền yêu cầu Bên B chịu phạt ….. giá trị tổng cước phí
 • Bên A phải chuẩn bị giấy xác báo hàng hóa trước … giờ so với thời điểm giao hàng
 • Bên A xác nhận lại cho Bên B số lượng và trọng tải sà lan được sử dụng khi Bên B giao hàng .
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 1. Bên B
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đầy đủ và đúng hạn cho Bên A theo quy định hợp đồng
 • Chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng và tạo điều kiện cho Bên A vận chuyển và giao hàng theo đúng hợp đồng ký kết
 • Bên B phải làm vận đơn cho từng chuyến giao hàng ghi rõ số lượng , loại hàng ( không được tẩy xóa , gạch bỏ , viết thêm , viết chồng ,….)
 • Bên B phải giao vận đơn và các giấy tờ cần thiết khác cho Bên A để cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu xuất trình khi kiểm soát :

+  Giấy phép lưu thông đặc biệt

+ Biên bản các khoản thuế đã đóng

+ Các loại giấy tờ khác …..

Nếu Bên B không có đủ các giấy tờ trên thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm do hậu quả thiếu bên trên

 • Trường hợp Bên B xin vận chuyển đột xuất thì Bên A chỉ nhận chở khi có khả năng . Trường hợp này , Bên B phải thanh toán cho Bên A một khoản tiền bằng … giá các vận chuyển và các chi phí khác phát sinh do điều động tàu đột xuất làm ảnh hưởng đến các đơn hàng của các chủ hàng khác ( nếu có )
 • Mọi sự kiện mất hàng , hư hỏng Bên B phải phát hiện phải được lập thành biên bản trước và trong khi giao hàng , nếu đúng thì Bên B phải ký xác nhận , nếu Bên B báo mất hàng hoặc hư hỏng sau khi nhận hàng thì Bên B không chịu trách nhiệm bồi thường .
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 7 . Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

 1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;
 2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .
 3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.
 4. Trường hợp Bên A đưa tàu đến nhận hàng mà Bên B chưa có hàng thì sau ….. phút Bên B phải chứng nhận cho Bên A đem phương tiện về và trả giá cước của loại hàng hóa thấp nhất về giá vận tải theo đoạn đường đã hợp đồng cho Bên A
 5. Trường hợp Bên A đưa tàu đến nhận hàng chậm hơn so với lịch giao nhận trong hợp đồng thì phải chịu phạt hợp đồng là …… đồng / giờ
 6. Khi tháo dỡ hàng hóa , nếu có sự hao hụt hoặc hư hỏng dưới … % hàng hóa thì Bên B không phải bồi thường . Nếu hao hụt và hư hỏng hơn tỷ lệ trên thì tùy theo mức độ hao hụt Bên A sẽ phải bồi thường nhưng không được quá 2/3 tổng giá trị hàng hóa bị hao hụt hoặc bị hỏng

Điều 8 . Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền thuê lần 2 cho Bên A sau 03 ngày (không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B số tiền Bên B đã thanh toán ở lần 1 và Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng .
 • Trường hợp Bên A chậm bàn vận chuyển hàng cho Bên B sau 03 ngày ( không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B số tiền đã thanh toán ở lần 1 và Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng .

Điều 9 . Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng .

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh .

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ) . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com