Thỏa thuận ký quỹ bảo lãnh hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thỏa thuận ký quỹ bảo lãnh hợp đồng

Thỏa thuận ký quỹ bảo lãnh hợp đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ tại một hợp đồng xác định.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…… năm……….

THỎA THUẬN KÝ QUỸ BẢO LÃNH HỢP ĐỒNG

(Số:……/TTKQ-……….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

– Căn cứ …;

– Căn cứ Hợp đồng dân sự số……………………;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Ký quỹ (Bên có nghĩa vụ – Bên A):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên Nhận ký quỹ (Bên B):

Ngân hàng………………………………………/Tổ chức tín dụng………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..

Cùng:

Bên được ký quỹ (Bên có quyền – Bên C):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

 

Cùng thỏa thuận ký kết Thỏa thuận ký quỹ bảo lãnh hợp đồng số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên B sẽ phong tỏa tài khoản…………..- chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………. với số tiền/tài sản/………… trị giá ………………. VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) của Bên A để bảo đảm việc Bên A thực hiện nghĩa vụ…………….. ghi nhận trong Hợp đồng…………… với Bên C. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích thỏa thuận

Bên B đồng ý nhận số tiền/tài sản/… là ……………….. VNĐ/ trị giá……….VNĐ (Bằng chữ:……………….. Việt Nam Đồng) tại tài khoản…………………… – Chi nhánh…………….. – Ngân hàng………… (tức là Bên B) thuộc sở hữu của Bên A để bảo đảm cho việc Bên A sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho Bên C………… theo Nội dung Hợp đồng dân sự số……. ký kết ngày…./…./…… giữa Bên A và Bên C.

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…../…….

Nội dung nghĩa vụ được đảm bảo sẽ bao gồm những nghĩa vụ sau:

-……………………………

-………………………………

Trong thời gian này, nếu Bên A không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ được bảo đảm trên cho Bên C thì Bên C có quyền đề nghị Bên B chi trả số tiền là………………./được xác định như sau:…………………. cho mình. Khi nhận được văn bản đề nghị này, Bên B có trách nhiệm xem xét, tổ chức kiểm tra/… những thông tin mà Bên C đưa ra và xem xét tổ chức chi trả/… số tiền tương ứng cho Bên C từ tài sản ký quỹ của Bên A.

Hết thời gian trên mà Bên B không nhận được yêu cầu/đề nghị/… của Bên C về việc……….. thì Bên B có trách nhiệm thực hiện thủ tục……….. kết thúc việc phong tỏa tài khoản/……… của bên A.

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý về việc Bên B sẽ thực hiện công việc đã được nêu tại Điều 1 Thỏa thuận này cho Bên A với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) trong thời hạn từ ngày…/…/….. đến hết ngày…/…./…….

Giá trên đã bao gồm:…………………………….

Và chưa bao gồm:…………………………………

Số tiền trên sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B vào ngày…/…./….. khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. cho Ông:………………………………….                Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

(Hoặc Trả vào tài khoản số:……………… tại Chi nhánh……………… – Ngân hàng………….)

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này mà có phát sinh thêm các chi phí ngoài (bao gồm cả thuế/lệ phí/…) thì bên….. sẽ gánh chịu các chi phí này. Và số tiền này sẽ được chi trả theo hình thức, phương thức sau:……………………. cho…………………. khi……………

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

Thời hạn thực hiện Thỏa thuận này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải hoàn thành việc giao số tiền/tài sản/…  dùng để ký quỹ đã xác định tại Điều 1 Thỏa thuận này cho Bên B trong thời hạn …………

Trong trường hợp Hợp đồng dân sự………….. có nghĩa vụ được bảo lãnh bị kéo dài do…………../theo thỏa thuận thì thời gian thực hiện Thỏa thuận ký quỹ này được xác định như sau:………………………………

Trong trường hợp việc thực hiện thỏa thuận bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Thỏa thuận này được tính như sau:

……………………………

Địa điểm Bên A thực hiện giao tiền/tài sản/… ký quỹ cho Bên B là tại …………….

Sau khi hết thời hạn thực hiện thỏa thuận trên, Bên B có nghĩa vụ trả lại tài sản/chấm dứt phong tỏa tài khoản…………… của Bên A khi Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo Điều 2 Thỏa thuận này/…

…………………………………

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

…………………………………

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

…………………………………

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-…………………………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt thỏa thuận

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

-Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện thỏa thuận;

-Thỏa thuận không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

-Thỏa thuận không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

-Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Thỏa thuận này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện thỏa thuận.

-…

Điều 7. Hiệu lực Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Thỏa thuận này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện thỏa thuận, hoặc…

Thỏa thuận này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

 

 

Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

Bên C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com