Tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình

Mẫu Tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình


CÔNG TY CỔ PHẦN………..

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

V/v thẩm định dự án xây dựng công trình…..

                                                      Kính gửi: –  Cơ quan thẩm định dự án….

Căn cứ  Luật xây dựng 2014;

Căn cứ Thông tư số: 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Công ty cổ phần ….  trình cơ quan thẩm định dự án về việc thẩm định dự án xây dựng………với các nội dung:

1.     Thông tin dự án:

2.     Giấy tờ xác thực đi kèm:

Trên đây là các thông về dự án,  Công ty …..kính trình cơ quan thẩm định dự án xem xét thẩm định.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu

CÔNG TY…..

( Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com