Tờ trình thành lập Hội đồng trường

Mẫu Tờ trình thành lập Hội đồng trường


TRƯỜNG THPT….

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

 TỜ TRÌNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

V/v thành lập Hội đồng trường THPT……

Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện……

Căn cứ Thông tư số:…./TT-BGDĐT về việc quy định điều lệ, nội quy,quy chế hoạt động chung của các trường cấp THPT;

Căn cứ Thông báo số……..ngày…. tháng…. năm….của phòng giáo dục và đào

tạo huyện…….;

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày…/…/…./ của trường THPT…….

Sau quá trình bàn bạc, thống nhất trường THPT……..trình phòng GD&ĐT huyện…….. về việc thành lập Hội đồng trường THPT…. nhiệm kỳ…. gồm các thành viên sau:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Ông A Hiệu trưởng
2 Ông B Phó hiệu trưởng
3 Bà C Phó hiệu trưởng
…… …… ……..

Trên đây là danh sách các thành viên Hôi đồng trường THPT….. nhiệm kỳ…… sau khi bàn bạc, thống nhất ý kiến của ban lãnh đạo cũng như các công, nhân viên chức tại trường trong cuộc họp ngày…/…/….Trường THPT….. trình phòng Giáo dục và đào tạo huyện …. xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT.

TRƯỜNG THPT………….

(Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com