Công văn đề nghị phối hợp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị phối hợp

Công văn đề nghị phối hợp là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể  có sự phối hợp trong quá trình hoạt động, tiến hành thực hiện một/một số công việc nhất định.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc đề nghị phối hợp…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi:      – Công ty…………………………;

– Phòng/Ban………………

– Ông…………………. – Trưởng Phòng/Ban…………….

(hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền yêu cầu các chủ thể có sự phối hợp trong công việc)

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban…. chúng tôi nhận được văn bản………… của Công ty………… đề nghị …………… thực hiện công việc…………. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy giữa…………….. và………….. không có sự phối hợp trong quá trình thực hiện công việc dẫn tới kết quả đạt được không như mong đợi. Do vậy, chúng tôi làm đơn này để kính đề nghị ……….. xem xét và có biện pháp phối hợp với hoạt động……………. của Phòng/Ban chúng tôi.

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ……………. phối hợp với Phòng/Ban chúng tôi/… trong quá trình chuẩn bị, thực hiện công việc…………… theo văn bản/chỉ đạo/………….

……………………………………

Điều 2. Nguyên nhân đưa ra đề nghị

……………………………………

Điều 3. Quá trình phối hợp thực hiện công việc/trách nhiệm/…

1.Phối hợp trong quá trình chuẩn bị

…………………………………………

2.Phối hợp trong quá trình thực hiện

………………………………………

3.Kết quả đặt ra

………………………………………

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Phòng/ban chúng tôi kính gửi ………… xem xét đề nghị phối hợp trong…………… Kính mong…………. chấp nhận đề nghị trên của chúng tôi và có các hành động thực tế phối hợp….…………. với Phòng/Ban chúng tôi.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com