Công văn giải thể doanh nghiệp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

Công văn giải thể doanh nghiệp là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể nhất định nào đó thực hiện các thủ tục để giải thể doanh nghiệp trong một số trường hợp.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi:      – Công ty…………………………;

– Ban Giám đốc công ty…………………..;

– Ông…………………. – Giám đốc công ty…………….

(hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền quyết định việc ngừng sáp nhập là chủ thể nào)

Ngày…. tháng…. năm……, chúng tôi nhận được thông tin về việc …………… (là lý do dẫn đến việc bạn đề nghị giải thể doanh nghiệp). Do vậy, tôi làm Công văn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét giải thể doanh nghiệp…………..

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ……………. xem xét thực hiện các thủ tục…………. để giải thể doanh nghiệp…………

………………………………

Điều 2. Nguyên nhân đưa ra đề nghị

……………………………………

(bạn đưa ra lý do của việc bạn đưa ra đề nghị trên, căn cứ chứng minh đề nghị này là hợp pháp và hợp lý)

Điều 3. Quá trình giải thể doanh nghiệp

1.Quá trình chuẩn bị

…………………………………

2.Quá trình thực hiện

…………………………………

3.Kết quả

…………………………………

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Tôi kính gửi Công văn ………… tới Quý công ty/Phòng/Ban/… để Quý công ty/Phòng/ban/… xem xét và tổ chức thực hiện việc giải thể doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com