Công văn ngừng sáp nhập

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn ngừng sáp nhập

Công văn ngừng sáp nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền ngừng tiến hành các thủ tục để sáp nhập hai hoặc nhiều công ty lại với nhau vì những lý do nhất định.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc ngừng sáp nhập……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN NGỪNG SÁP NHẬP

Kính gửi:      – Công ty…………………………..;

– Ban Giám đốc công ty…………………..;

– Ông…………………. – Giám đốc công ty…………….

(hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền quyết định việc ngừng sáp nhập là chủ thể nào)

     Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban…. chúng tôi nhận được thông tin về việc Quý công ty đã thông qua/bắt đầu tổ chức thực hiện việc sáp nhập Công ty………………… với Công ty…………….. Do vậy, thay mặt Phòng/Ban……… tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty ngừng việc sáp nhập trên.

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ……………. xem xét lại quyết định/việc sáp nhập giữa …………………. với …………… và tiến hành ngừng việc sáp nhập này.

Điều 2. Nguyên nhân đưa ra đề nghị ngừng sáp nhập

Điều 3. Quá trình ngừng sáp nhập

1.Quá trình chuẩn bị

2.Quá trình thực hiện

3.Kết quả

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Tôi kính gửi ………… xem xét, chấp nhận đề nghị trên của chúng tôi, tổ chức ngừng sáp nhập….………….

… ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com