Công văn tăng thêm giờ làm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn tăng thêm giờ làm


Công văn tăng thêm giờ làm là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để thông báo về việc tăng thêm giờ làm tại cơ quan, đơn vị mình.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

____________

Số: … /CV-…

V/v: tăng thêm giờ làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN TĂNG THÊM GIỜ LÀM

Kính gửi: Tên cơ quan/tổ chức………………………………………

Căn cứ: (có thể là căn cứ quy định pháp luật hoặc căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức)

………………………………………………………………………………………………………..

Trước thực tế nêu trên, tên cơ quan/tổ chức ………………….. quyết định tăng thêm giờ làm từ .. giờ đến … giờ/ngày, bắt đầu từ ngày … đến ngày … tháng … năm ….

Theo đó, khi tiến hành tăng thêm giờ làm, người lao động sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật Lao động và Điều lệ công ty.

Đề nghị toàn thể cán bộ, người lao động trong công ty thực hiện nghiêm túc công văn này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com