Đơn xin thi lại tốt nghiệp – Học viện Tư pháp

Mẫu Đơn xin thi lại tốt nghiệp – Học viện Tư pháp

ISO 9000-Mẫu 04/ĐT.ĐXTLTN

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

PHÒNG ĐÀO TẠO

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

        Hà Nội, ngày … tháng …. năm 201…..

ĐƠN XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP

Kính gửi : Lãnh đạo Phòng Đào tạo Học viện Tư pháp

Họ và tên học viên:………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……………… Nơi sinh: …………..

Học viên lớp…… khoá ………đợt……… Đào tạo nghiệp vụ…….….…tại……………

Trong kỳ thi tốt nghiệp khoá:……đợt….tại…………….em bị trượt tốt nghiệp:….. môn (ghi tổng số môn trượt).

Em làm đơn này xin được thi lại tốt nghiệp:

Môn 1:. ……..…………………………………………………….…………………….

Môn 2:. ……..…………………………………………………….…………………….

Môn 3: ……..…… Cùng lớp đào tạo nghiệp vụ………khóa……..đợt …..tại……

Em xin chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Học viện Tư pháp và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Em xin trân trọng cảm ơn!

(Lưu ý: Nộp kèm bản phô tô Bằng tốt nghiệp cử nhân và 02 ảnh 3x4cm).

          Phòng Đào tạo Học viện Tư pháp đã nhận đơn và sẽ trình Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Đào tạo nghiệp vụ………………khoá……… đợt.….. tại….……………… sắp tới.

Hà Nội, ngày         tháng         năm 20…

TL. Giám đốc

Trưởng phòng

Học viên(Ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)

 

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com