Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


HỢP ĐỒNG SỐ : ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

 1. Ông (Bà): …………………………………………………………..sinh năm…………………..
 • – Chứng minh nhân dân số:………………………………… do:………………………………..
 • cấp ngày…………………..tháng……………………năm………………………………….
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ th­ờng trú:……………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • – Diện tích đất chuyển đổi:…………………………………………………………………………… m2
 • – Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….
  • – Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….
  • – Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….
  • – Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….
  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..
  • cấp ngày…………… tháng …………… năm ………………………………………………………………
 •  

2. Ông (Bà): ……………………………………………………………. sinh năm………………….

 • – Chứng minh nhân dân số:……………… ……………..do:……………………………….
 • cấp ngày………………tháng……………….năm…………………………………………………….
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ th­ờng trú:……………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………….
 • – Diện tích đất chuyển đổi:…………………………………………………………………………… m2
 • – Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….
  • – Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….
  • – Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….
  • – Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….
  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..
  • cấp ngày…………… tháng …………… năm ………………………………………………………………
  •  
 1. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I hợp đồng này.

b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

c) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí tr­ớc bạ ghi nợ tr­ớc đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có).

d) Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi th­ờng thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có):………………………

 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Thỏa thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)………………..
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng này lập tại ……………….ngày…. tháng…. năm …… thành …….. bản và có giá trị nh­ nhau, có hiệu lực kể từ ngày đ­ợc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền d­ới đây xác nhận.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

(ký và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ N­ỚC

1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, ph­ờng, thị trấn nơi có đất chuyển đổi:

 

– Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:………………………………………………………………………………………

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………..

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………….

Diện tích:…………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:………………………………………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc tr­ờng hợp đ­ược chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

2. Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện nơi có đất chuyển đổi:

 

– Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:………………………………………………………………………………………

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………..

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………….

Diện tích:…………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………….

Sồ thửa đất:………………………………………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc tr­ờng hợp đ­ược chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

         Ngày … tháng …. năm                                             

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN …………

         (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                           (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú: Tr­ường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn thì xác nhận vào mục 1

Tr­ường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị thì xác nhận vào mục 1,2.

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com