HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Mẫu HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

(Căn nhà số :………… đường…………………………………………………………………

phường ……………………quận……………………………………………)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN A:  (Bên ủy quyền)

Ông:………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………….

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………

Địa chủ thường trú:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Bà:……………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………….

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………

Địa chủ thường trú:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

BÊN B: (Bên được quyền)

Ông:………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………….

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………

Địa chủ thường trú:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Bà:……………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………….

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………

Địa chủ thường trú:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Nguyên vào ngày ………..tháng………..năm…………, Bên A có lập hợp đồng ủy quyền cho Bên B được quyền quản lý, sử dụng, sửa chữa, cho thuê (hoặc bán) căn nhà số…….., đường…………………phường…………….. quận………….có chứng nhận của Phòng Công chứng số ……. thành phố Hồ Chí Minh vào ngày …tháng.. năm ….

Nay bằng hợp đồng này chúng tôi thỏa thuận như sau :

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý hủy bỏ toàn bộ và vô điều kiện hợp đồng ủy quyền nêu trên.

Điều 2. Bên A cam kết chịu mọi trách nhiệm về các hành vi Bên B đã thực hiện, trong phạm vi Bên A đã ủy quyền cho Bên B trong hợp đồng trên đây.

Điều 3. Kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng về việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền và được Công chứng viên chứng nhận, Hợp đồng ủy quyền số………….

ngày ……………tháng………..năm…………. không còn hiệu lực nữa. Đồng thời Bên A có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng được lập thành 03 bản, mỗi bản 02 trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ………… ngày……….tháng……….năm………..

BÊN A                                                         BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                                   (ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày 15 /3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com