Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới

Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI

Hợp đồng số …../HĐNCTK

Hôm nay ngày … tháng … năm …

Tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên đặt yêu cầu nghiên cứu thiết kế)

 • Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………………………………………………
 • Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại: ……………………….…………
 • Fax: …………………………………….…..
 • Tài khoản số: ………………………………

Mở tại ngân hàng …………………………………………………………………………………………

 • Đại diện là: ………………………………………………………………………..…………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

 • Giấy ủy quyền số ………………………………………………….……..(nếu ký thay giám đốc).

Viết ngày … tháng … năm ….

Do …………………………………………………… chức vụ …………………………………..…. ký

Bên B (Bên nhận hợp đồng)

 • Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) ……………………………………………………….………
 • Địa chỉ trụ sở chính ………………………………………………………………….……………..
 • Điện thoại: …………………………………..………
 • Fax: ………………………………………………….
 • Tài khoản số: ………………………………………

Mở tại ngân hàng ………………………………….…..

 • Đại diện là: ………………………………….….…..

Chức vụ: ………………………………………………..

 • Giấy ủy quyền số ………………………………………………….……..(nếu ký thay giám đốc).

Viết ngày … tháng … năm ….

Do …………………………………….. chức vụ …………………………………………….……. ký

Hai bên thống nhất lập hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

 • Bên A đặt yêu cầu cho bên B nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới có tên là ………………..
 • Các tiêu chuẩn, định mức về chất lượng cần đạt là:
 • Quy cách ………………………………………..
 • Mẫu mã ………………………………………….
 • Công dụng đạt ……………………………….…
 • Tiêu thụ năng lượng ……………………………
 • Số lượng sản phẩm mới cần thiết kế ………..
 • …………………………………………………….
 • ………………………………………………….…
 • ………………………………………………..……
 • Bên A có trách nhiệm cung cấp tất cả mọi tài liệu thông tin ban đầu cần thiết cho việc nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới theo các tiêu chuẩn, định lượng trên cho bên B sau khi ký hợp đồng.

Điều 2: Về vật tư, nguyên liệu và tiền vốn

 • Bên A phải cung cấp cho bên B những vật tư, nguyên liệu và tiền vốn ban đầu đủ để bên B nghiên cứu, thiết kế số lượng sản phẩm mới theo tiêu chuẩn và quy cách đã nêu trên. Cụ thể là:
 • Vật tư loại: …………………………………………………
 • Nguyên liệu loại: ………………………………..………..
 • Tiền vốn tổng cộng ………. (bên A có thể giao tất cả thành tiền để bên B tự lo vật tư nguyên liệu đúng chất lượng và tiêu chuẩn đã thỏa thuận).
 • Thời gian giao vật tư, nguyên liệu, tiền vốn …………….. (thường là ngay sau khi ký hợp đồng).
 • Địa điểm giao: ……………………………………………….
 • Bên B có trách nhiệm nhận và bảo quản.

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

 • Bên B có trách nhiệm nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới trong thời gian là ….. ngày (tháng).
 • Bên A được kiểm tra các tiêu chuẩn, quy cách chất lượng sản phẩm trước khi giao nhận.
 • Địa điểm giao nhận tại ……………………………………..
 • Thời gian giao nhận sản phẩm ……………………………

Điều 4: Thời hạn thanh toán tiền công

 • Thanh toán sau khi bên A đã kiểm tra và nhận sản phẩm lên phương tiện vận tải.
 • Số tiền là …. đồng/một đơn vị sản phẩm.
 • Phương thức thanh toán: Tiền mặt (chuyển khoản qua ngân hàng)
 • Nếu bên A thanh toán chậm phải chịu phạt theo lãi suất tín dụng ngân hàng.

Điều 5: Trách nhiệm bảo hành và hướng dẫn sử dụng

 • Bên B phải hướng dẫn tỉ mỉ quy trình sử dụng sản phẩm mới, bảo đảm phát huy hết tính năng tác dụng của sản phẩm mới. Có thể viết rõ quy trình sử dụng và những điều cần lưu ý trong quá trình vận chuyển, sử dụng, cách nạp nhiên liệu và bảo trì, bão dưỡng v.v… thành tài liệu hướng dẫn để giao kèm sản phẩm cho bên A.
 • Bên B có trách nhiệm bảo hành sản phẩm mới trong thời gian ….. tháng.
 • Mọi sự cố khác do lỗi của bên A nếu yêu cầu bên B sửa chữa thì bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ.

Điều 6: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt  tới ….% giá trị hợp đồng đã ký (cao nhất là 12%).
 • Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… Mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt mà Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 7: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn nội dung).
 • Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mới tranh chấp ra tòa án xử lý.

Điều 8: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …. đến ngày ….

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu không quá 10 ngày. Bên …… có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành ….bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …. bản, gửi cơ quan … bản (nếu cần).

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                            Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                           (Ký tên, đóng dấu)

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com