Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Mẫu Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

TỜ KHAI GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN GÓP VỐN

 1. Bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Ông (Bà): …………………………………………………………………………………. sinh năm………..
 • – Chứng minh nhân dân số:……………………………….do:………………………………….
 • cấp ngày:………………tháng………………năm…………………………………………………..
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………………………………
 •  
 1. Bên nhận góp vốn
 • Ông (Bà): ………………………………………………………………………………….. sinh năm……….
 • – Chứng minh nhân dân số:…………………. do:………………………………………………
 • cấp ngày:………………tháng………………….năm…………………………………………
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………….
 • Hoặc Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………
 • – Đại diện cho (đối với tổ chức):……………………………………………………………………….
 • – Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………….
 • – Số điện thoại…………………………………………. ……………………………………(nếu có)
 •  
 1. Các bên liên quan
 • Ông (Bà): …………………………………………………………………………………. sinh năm………..
 • – Chứng minh nhân dân số:……………………………………. do:………………………………
 • cấp ngày:……………….tháng…………………..năm……………………………………………..
 • – Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • – Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………………………………
 • Hoặc Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………
 • – Đại diện cho (đối với tổ chức):……………………………………………………………………….
 • – Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………….
 • – Số điện thoại…………………………………………. ……………………………………(nếu có)
 •  

Thửa đất góp vốn

 • – Diện tích đất góp vốn:……………………………………………………………………………….. m2
 • – Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….
  • – Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….
  • – Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….
  • – Thời hạn sử dụng đất còn lại:
  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..

cấp ngày…………… tháng …………… năm……………….

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Giá trị quyền sử dụng đất vốn góp:

– Đơn giá: …………………………………..đ/m2/ (ha)/ năm (hoặc USD/ m2/ha/năm).

(bằng chữ) …………………………………………………………………………………. đồng.

– Tổng giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất (bằng số)  ………………..đồng. (bằng chữ) ………………………………………………………………………………………… đồng

 

 1. Mục đích góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất:
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày ………. tháng ……… năm ……….

Bên góp vốn bằng giá trị Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ và tên, chữ ký, dấu nếu có)

Ngày ………. tháng ……… năm …….

Các bên còn lại

(Ghi rõ họ và tên, chữ ký, dấu nếu có)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ N­ƯỚC

 1. Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất góp vốn:– Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:…………………………………………………………………………………..

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………..

Diện tích:………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:………………………………………………………………………………………………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Về điều kiện góp vốn: Thuộc tr­ờng hợp đ­ợc góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản ……….. Điều 32 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

 Ngày . . . . tháng . . . . năm . . ……                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(ghi rõ họ và tên, ký và đóng dấu)

2. Xác nhận xóa đăng ký hoặc thay đổi đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

 

Chủ sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………..

Diện tích:………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:………………………………………………………………………………………………………

Xoá đăng ký hoặc thay đổi đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói trên từ ngày ………… tháng …………. năm ………….

Ngày ………. tháng ………….. năm ……….

 TM. ủy ban nhân dân…………..

 (Ghi rõ họ và tên, ký, đóng dấu)

Mu này được ban hành kèm theo Quyết định s:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 ca y ban nhân dân thành ph.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com