Mẫu Quyết định kỷ luật

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

————————–

Số: …….. /QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———– o0o ———–

                                                                                  Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

                      QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT                  

Giám đốc Công ty……………………………………..

Ông……………………………………..

  • Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;
  • Căn cứ Biên bản số …………… ngày……………………..;
  • Căn cứ Nội quy lao động của Công ty …………………………..;
  • Xét Biên bản của Hội đồng xử lý kỷ luật công ty ………………………… tổ chức ngày ……;
  • Xét hành vi của nhân viên…………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà)…………………..giữ chức vụ…………… bằng hình thức………… kể từ ngày…………………..
Điều 2: Các chế độ về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ khác của Ông (Bà)………………….. sẽ được chuyển qua cho Phòng Hành chính nhân sự kết hợp với Phòng Kế toán xem xét giải quyết.
Điều 3: Ông (Bà)…………………………. và Phó giám đốc hành chính, cùng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                         
Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC         

  • VP
  • Ông (Bà)……………………..

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com