Tờ trình phê duyệt kế hoạch

Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch


CÔNG TY …….

Số : …/…..

(V/v : Phê duyệt kế hoạch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty ……

Sau khi nghiên cứu dự án ….. , Phòng kế hoạch đã triển khai dự án với những nội dung dưới đây :

I.MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

  • Tên dự án : ….
  • Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư : ….
  • Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án : ….
  • Nguồn vốn : ….
  • Thời gian thực hiện dự án : ….
  • Địa điểm, quy mô dự án : ….
  • ………

II.PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THỜI GIAN THỰC HIỆN
1      
2      
3      
……      

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty …… xem xét , phê duyệt kế hoạch triển khai dự án  .

Nơi nhận:                                                                             Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                                (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com