Chọn câu lệnh pascal hợp lệ trong các câu sau? 2023

Điều kiện được biểu diễn bằng phép so sánh, phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa điều kiện được thỏa mãn; ngược lại, điều kiện không được thỏa mãn. Để so sánh 2 giá trị số hoặc 2 biểu thức, sử dụng các kí hiệu toán học >, =, <=, .

Câu hỏi:

Chọn câu lệnh pascal hợp lệ trong các câu sau?

Đáp án đúng C.

Câu lệnh pascal hợp lệ trong các câu của đề bài là If a > b then max : = a else max : = b; vì theo sau If là các phép toán điều kiện, các phép toán điều kiện như >, <, >=, <=, <> nên loại A, D, Phép gán phải là dấu := nên loại B.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Cấu trúc rẽ nhánh là cấu trúc khi một điều kiện cụ thể nào đó được thỏa mãn thì chương trình sẽ thực hiện 1 lệnh; ngược lại, nếu điều kiện không thỏa mãn thì câu lệnh bị bỏ qua.

Cấu trúc rẽ nhánh cho phép thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các bước của thuật toán, gồm 2 loại:

+ Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

+ Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

Sự khác nhau giữa 2 dạng này đó là ở dạng đầy đủ, khi điều kiện đầu không thỏa mãn nó sẽ bỏ qua các câu lệnh 1 và thực hiện luôn câu lệnh 2 mà không cần xét điều kiện nữa.

Các cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện.

Cú pháp dạng thiếu: if < điều kiện > then < câu lệnh>;

Nếu điều kiện thoản mãn, chương trình sẽ thực hiện các câu lệnh sau từ khóa then.

Cú pháp dạng đủ: if < điều kiện> then <câu lệnh 1> else < câu lệnh 2>;

Nếu điều kiện thoản mãn, chương trình sẽ thực hiện các câu lệnh 1 sau từ khóa then. Nếu không, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 2.

Điều kiện được biểu diễn bằng phép so sánh, phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa điều kiện được thỏa mãn; ngược lại, điều kiện không được thỏa mãn.

Để so sánh 2 giá trị số hoặc 2 biểu thức, sử dụng các kí hiệu toán học >, <, >=, <=, <>. Do đó, câu lệnh như đáp án A và D sai do không sử dụng phép toán điều kiện sau if.

Phép gán phải là dấu := do đó đáp án B sai.

Đáp án C viết đúng cú pháp câu lệnh điều kiện theo dạng đủ, biểu diễn đúng phép so sánh ở vế điều kiện và phép gán ở vế kết quả.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com