Công văn xin mua xe ô tô

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin mua xe ô tô


Công văn xin mua xe ô tô là văn bản được cơ quan, tổ chức gửi lên cơ quan quản lý cấp trên của mình để đề nghị về việc mua xe ô tô.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 ____________

Số: … /CV-…

V/v: Đề nghị mua xe ô tô phục vụ công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN XIN MUA XE Ô TÔ

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức…………………………

Xét đề nghị của ……………. (dựa theo công văn số …./CV-… ngày … tháng … năm…) về việc đề nghị mua xe ô tô phục vụ công tác của ………………, tên cơ quan/tổ chức có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu ………………….. thực hiện nghiêm túc quy định mua xe ô tô theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ.

2. Tên cơ quan.đơn vị…………………………….. phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra ngay việc thực hiện quy định tạm dừng mua xe ô tô từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm, đúng quy định đối với tất cả các trường hợp vi phạm.

Tên cơ quan/tổ chức…………………….. xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com