Đơn xin phê duyệt dự án

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin phê duyệt dự án


Đơn xin phê duyệt dự án là văn bản được sử dụng trong trường hợp chủ đầu tư muốn xin phê duyệt dự án mà mình muốn thực hiện. Văn bản này được chủ đầu tư viết và gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIÊP CHỦ ĐẦU  TƯ

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

——————-

 

Hà nội, ngày …..tháng….. năm……

ĐƠN XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(tên dự án)

______________

Kính gửi : –       Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
  –       Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội.

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

– Căn cứ Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

– Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Chính phủ;

– Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày /18/06/2015 của Chính phủ;

– Căn cứ quyết định số………./QĐ-UB ngày……../……./…….. của UBND Thành phố về việc giao cho………..(tên cơ quan được giao làm chủ đầu tư) làm chủ đầu tư và lập dự án…………(tên dự án);

– Căn cứ quyết định số………./QĐ-UB ngày……../……./…….. của UBND Thành phố về việc kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư dự án………(tên dự án);

– Các căn cứ khác(nếu có) :……………………………;

(Tên chủ đầu tư) trình UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thẩm định và phê duyệt dự án theo các nội dung sau :

 1. Tên dự án : ……………………………………………………………………………………..
 2. Chủ đầu tư :……………………………………………………………………………………..
 • Trụ sở : ………………………………………………………………………………………….
 • Điện thoại :………………………………………………………………………………………
 1. Đơn vị lập dự án đầu tư :………………………………………………………………………
 • Trụ sở : ………………………………………………………………………………………….
 • Điện thoại :………………………………………………………………………………………
 • Giấy phép ĐKKD :………………………………………………………………………………
 1. Chủ nhiệm lập dự án: …………………………………………………………………………
 2. Mục tiêu đầu tư :………………………………………………………………………………..
 3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng :………………………………………………………
 4. Địa điểm xây dựng : (phường/xã, quận/huyện, Thành phố Hà Nội.)…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
 1. Diện tích sử dụng đất: Trong đó :

Diện tích đất thuộc phạm vi dự án : ……………… m2

+ Diện tích đất xây dựng công trình : …………….m2

+ Diện tích đất xây dựng HTKT ngoài nhà : …………m2

– Diện tích đất tạm giao quản lý (nếu có) : ……………..m2

 1. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở) :
 • Các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng : …………………………………………………………………..
 • Các giải pháp kiến trúc, kết cấu, công nghệ :……………………………………………………
 • Tiêu chuẩn cấp công trình :…………………………………………………………………………….
 • Bậc chịu lửa :……………………………………………………………………………………………….
 • Các giải pháp kỹ thuật khác (nếu có).
 • Xác định rõ phương án lựa chọn xây dựng.
 1. Loại cấp công trình:……………………………………………………………………………………….
11.          Tổng mức đầu tư (theo khái toán) : Triệu đồng.
Trong đó :  
–        Xây lắp : Triệu đồng.
–        Thiết bị : Triệu đồng.
–        Đền bù, hỗ trợ GPMB (tạm tính) : Triệu đồng.
–        KTCB khác (tạm tính) : Triệu đồng.
–        Dự phòng phí: Triệu đồng.
–        Lãi suất vay (nếu có) : Triệu đồng.
 1. Nguồn vốn đầu tư :

– Ngân sách cấp : (Ghi rõ nguồn vốn XDCB tập trung, vốn sự nghiệp…).

– Nguồn vốn khác :………………………………………………………………………………………..

Hình thức quản lý dự án:……………………………………………………………………………….

 1. Thời gian thực hiện dự án :……………………………………………………………………………
 2. Các nội dung khác:……………………………………………………………………………………….
 3. Kết luận:………………………………………………………………………………………………………

Chủ đầu tư kính trình UBND Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định và phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định.

Nơi nhận:

–         Như trên;

–         Lưu.

–         Hồ sơ kèm theo:

CHỦ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

………………………………………

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191


Xem thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com