Đơn xin sửa chữa nhà ở

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin sửa chữa nhà ở

Đơn xin sửa chữa nhà ở là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét, cho phép chủ thể này/chủ thể có quyền tiến hành việc sửa chữa nhà ở khi có nhu cầu.


Trong trường hợp việc sửa chữa nhà ở của bạn thuộc diện phải xin Giấy phép xây dựng, bạn cần làm Đơn đề nghị cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình theo mẫu mà pháp luật quy định. Cụ thể:

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………………

1.Thông tin về chủ đầu tư:

-Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

-Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

-Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

-Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

-Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

-Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

2.Thông tin công trình:

-Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

-Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

-Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

-Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

-Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

3.Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1.Đi với công trình không theo tuyến:

-Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

-Diện tích xây dựng: ……… m2.

-Cốt xây dựng: ……… m

-Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

-Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đt, tầng lửng, tum).

-Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tng lửng, tum)

3.2.Đi với công trình theo tuyến trong đô thị:

-Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

-Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

-Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

-Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

-Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3.Đối vi công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

-Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

-Diện tích xây dựng: ……….m2.

-Cốt xây dựng: …………m

-Chiều cao công trình: ……..m

3.4.Đối với công trình quảng cáo:

-Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ………………………………

-Diện tích xây dựng: ……………..m2.

-Cốt xây dựng: …………..m

-Chiều cao công trình: ……………….m

-Nội dung quảng cáo: …………………….

3.5.Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

-Cấp công trình: ………………..

-Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

-Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

-Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

-Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6.Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

-Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

-Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

-Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

-Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

-Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

-Giai đoạn 1:

+Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

+Diện tích xây dựng: …….m2.

+Cốt xây dựng: ………m

+Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

-Giai đoạn 2:

+Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8.Đi với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

-Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

-Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tnh, thành phố).

-Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

-Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

-Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9.Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

-Tên dự án: ……………………………………

+Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

-Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+Công trình số (1-n)(tên công trình)

*Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

*Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

3.10.Đi với trường hợp di dời công trình:

-Công trình cần di dời:

-Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

-Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

-Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

-Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

-Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

-Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

-Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

-Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

-Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

-Số tầng: ……………………………………………………………………………..

4.Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

-Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

-Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

-Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

-Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

-Địa chỉ: …………………………………………………………………………

-Điện thoại: ………………………………………………………

-Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5.Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:

…………… tháng.

6.Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1-

2-

 

…… ngày ……tháng ….. năm ……

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

 Trong trường hợp việc này chỉ cần thông báo thời điểm khởi công xây dựng, bạn có thể trình bày theo đơn dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN

XIN SỬA CHỮA NHÀ Ở

(V/v: Sửa chữa nhà ở cấp………. tại khu vực……………..)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……….

– Ông:……………… – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ………

– Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

– Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;

– Căn cứ nhu cầu của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, chủ sở hữu ngôi nhà tại  địa chỉ…………………………….. được cấp Giấy chứng nhận số………………… ngày…./…../……..)

Vói lý do sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(bạn đưa ra hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn muốn sửa chữa nhà cũng như làm đơn xin sửa chữa nhà, ví dụ, do nhà xuống cấp dẫn đến mất an toàn khi sử dụng,…)

Tôi làm đơn này để thông  báo cho Quý cơ quan biết về thời điểm khởi công xây dựng để sửa chữa căn nhà trên của tôi. Cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Bạn đưa ra các thông tin cụ thể về việc khởi công xây dựng theo kế hoạch)

Ngoài ra, tôi xin gửi kèm theo đơn này:

1./……

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng tài liệu, văn bản, chứng cứ bạn gửi kèm theo, trong đó phải có hồ sơ thiết kế xây dựng)

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com