Hợp đồng hợp tác quảng cáo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng hợp tác quảng cáo

Hợp đồng hợp tác quảng cáo trên báo có thể được hiểu là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện việc hợp tác quảng cáo, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm về hoạt động này.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

———0o0———

…………, ngày … tháng … năm ……

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC QUẢNG CÁO

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ…;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay ngày … tháng … năm…….., tại địa chỉ ……………………, chúng tôi gồm có:

Bên A:

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên B:

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thoả thuận ký kết Hợp đồng hợp tác quảng cáo số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A và Bên B cùng nhau hợp tác quảng cáo……… trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… với nội dung sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A và Bên B thỏa thuận cùng nhau hợp tác quảng cáo……………. Theo đó, Bên A và Bên B cùng hợp tác thực hiện các công việc sau:

…………………………………

Tại…………. trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…../……

Bên A đồng ý đóng góp : ……………… VNĐ (Bằng chữ:……………… Việt Nam Đồng) tương ứng …% vốn công ty.Và bằng những tài sản:…………………………. tương  ứng………………. VNĐ (bằng chữ:…………………….. Việt Nam Đồng).

Tổng giá trị đóng góp:…………………………………………

Bên B đồng ý đóng góp : ……………… VNĐ (Bằng chữ:……………… Việt Nam Đồng) tương ứng …% vốn công ty.Và bằng những tài sản:…………………………. tương  ứng………………. VNĐ (bằng chữ:…………………….. Việt Nam Đồng).

Tổng giá trị đóng góp:…………………………………………

Bên …. sẽ trực tiếp tiến hành các hoạt động…… để hoạt động quảng cáo hợp pháp.

……………………………………

Điều 2. Thực hiện hoạt động góp vốn

Việc góp vốn được các bên thực hiện như sau:

-Lần 1. Vào ngày…/…./….. Bên….. sẽ đóng góp số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng). Việc đóng góp phải được chứng minh bằng biên bản …………… có chữ ký/xác nhận/… của Ông:………………………………….                   Sinh năm:…………                   Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

-Lần 2. Vào ngày…/…./….. Bên….. sẽ đóng góp số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng). Việc đóng góp phải được chứng minh bằng biên bản …………… có chữ ký/xác nhận/… của Ông:………………………………….                   Sinh năm:…………                   Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Điều 3. Chi phí và phân chia lợi nhuận

1.Việc phân chia lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo trong quá trình hợp tác, sau khi khấu trừ toàn bộ các chi phí phát sinh sẽ được chia theo tỷ lệ như sau,

Bên A được: ……%

Bên B được: ……%

2.Các chi phí được khấu trừ theo Khoản 1 Điều trên bao gồm:

……………………………………………

3.Việc chi trả lợi nhuận

Số tiền lợi nhuận được chi trả thành… lần và căn cứ vào:

…………………………………………………

Được thực hiện như sau:

………………………………………………

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

……………………………………

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

………………………………………………

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-…………………………………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

-Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

-Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

-Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

-Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

-…

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

 

 

Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com