Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo

Mẫu Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo


Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo, hợp đồng thi công quảng cáo, màn hình led, thi công sân vườn, chăm sóc cây cảnh, cảnh quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo)

Số:………./HĐDV

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm………….. tại……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

Hai BÊN đã thỏa thuận thống nhất với nhau những nội dung cơ bản của hợp đồng như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A cung thực hiện việc thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo cho Bên B

Điều 2. SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ

Chất lượng của dịch vụ mà bên A cung cấp  phải đám bảo các yêu cầu sau:

……………………………………………

Điều 3. GIÁ VÀ PHƯƠNG THANH TOÁN

-Giá dịch vụ:……………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………….… việt nam đồng).

-Thuế VAT 10%: ………………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………. Việt Nam đồng).

Tổng là:……………………….. VNĐ (bằng chữ:…………………. Việt Nam đồng).

-BÊN B sẽ thanh toán số tiền trên theo phương thức …………………….. Và được thanh toán …. lần vào …………..

Theo số tài khoản của Bên A (nếu có) là: ………………….

Điều 4. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn …….. năm. Được bắt đầu vào ngày …../…./……… và kết thúc vào ngày …./…./……

Địa điểm thực hiện hợp đồng:…………………………………..

Phương thức thực hiện Hợp đồng:………………………………..

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1./Bên A có quyền sau:

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên B.

-Yêu cầu bên B trả tiền dịch vụ.

2./Bên A có nghĩa vụ sau:

-Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác được ghi nhận trong Hợp đồng này.

-Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên B.

-Bảo quản và phải giao lại cho bên B tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

-Báo ngay cho bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

-Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1./Quyền của Bên B

-Yêu cầu bên A thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

-Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2./Nghĩa vụ của Bên B

-Cung cấp cho bên A thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu việc thực hiện công việc đòi hỏi.

-Trả tiền dịch vụ cho bên A theo thỏa thuận.

Điều 7. CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng này chấm dứt trong trường hợp:

-Bên A hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;

-Hết thời hạn được ghi nhận trong hợp đồng;

-Hai bên thỏa thuận thống nhất bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng trước khi hoàn thành công việc.

Điều 8. TIẾP TỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo Hợp đồng trên mà công việc chưa hoàn thành và bên A vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên B biết nhưng không phản đối thì Hợp đồng này được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Điều 9. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua:

-Thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

-Hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Điều 10. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……………

Hai bên có thể sửa đổi, nổ sung, thay thế hợp đồng nếu Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản.

Hợp đồng này gồm ……. trang, được lập thành …. (…) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

Đại diện Bên A
(Ký và đóng dấu)
Đại diện Bên B
(ký và đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN
 ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com