Mẫu Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình

PHỤ LỤC 2: BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

BIÊN BẢN SỐ … NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ………(ghi tên công trình xây dựng)………….

                                               

 1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công việc khảo sát, bước thiết kế xây dựng công trình)
 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 • Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật :……………………………………………

b) Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng, nếu có: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 • Họ và tên  người đại diện theo pháp luật:……………………………………………

c) Nhà thầu khảo sát xây dựng: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 • Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật:……………………………………………
 1. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng ……… năm………

Kết thúc :           ……….  ngày………. tháng……… năm……….

Tại ………………………………………………………………………………………….

4. Đánh giá báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

a) Về chất lượng công tác khảo sát xây dựng (đối chiếu với nhiệm vụ khảo sát xây dựng);

b) Về quy mô và phạm vi khảo sát (đối chiếu theo hợp đồng khảo sát xây dựng);

c) Về số lượng, hình thức báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

d) Các vấn đề khác, nếu có.

 1. Kết luận:
 • Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 • Yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh và các kiến nghị khác nếu có.
NHÀ THẦU KHẢO SÁT XÂY DỰNG(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu ) CHỦ ĐẦU TƯ   (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)
 

NHÀ THẦU GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu )

Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng gồm:

 • Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;
 • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com