Hợp đồng chăm sóc , bảo dưỡng thiết bị điện tử

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng chăm sóc , bảo dưỡng thiết bị điện tử

Hợp đồng chăm sóc , bảo dưỡng thiết bị điện tử là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị điện tử cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày ….. tháng….. năm 201…

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:………./HĐDV-………..

– Căn cứ Hiến pháp năm 2013;

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm 20….. tại địa chỉ:…………………………………………………………, chúng tôi gồm:

Bên cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Bên A):

Nếu là cá nhân thì trình bày như sau:

Họ và tên:………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sịnh:……………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………………. Do…………………………. cấp ngày…. tháng….năm 20….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú hiện tại:………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc:………………………………………

Thông tin khác:……………………………………………………………….

Nếu là pháp nhân thì trình bày như sau:

Tên công ty:……………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………………………….. do …………………………………………….. cấp ngày….. tháng….. năm………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………. Số fax:……………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà) ……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do…………………………. cấp ngày….. tháng…… năm………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Địa chỉ cư trú hiện tại:………………………………………………………………….

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ công ty……………………….. số……….. ban hành ngày….. tháng…… năm…………

Người đại diện theo ủy quyền: Ông (Bà)……………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………… do…………………………. cấp ngày….. tháng…… năm………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..

Địa chỉ cư trú hiện tại:…………………………………………………….

Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác định theo Hợp đồng ủy quyền số………/HĐUQ-…….. ngày….. tháng…… năm……….

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là Bên B): trình bày các thông tin tương tự như của Bên A

Cùng thỏa thuận với nhau Hợp đồng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị điện tử với những nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có trách nhiệm thực hiện việc chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị điện tử cho Bên B trong thời gian từ ngày….. tháng….. năm……….. đến hết ngày…… tháng……. năm………….

Bên B có trách nhiệm trả tiền dịch vụ cho Bên A theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này.

Điều 2. Giá trị hợp đồng

Hợp đồng này có tổng giá trị là:………………………… VNĐ (bằng chữ:…………………………………………………… Việt Nam Đồng).

Điều 3. Phương thức thanh toán

– Bên B sẽ thanh toán tổng số tiền là:…………………….. VNĐ (bằng chữ:……………………………. Việt Nam Đồng). Việc thanh toán được chia thành ….. lần.

Lần 1. Bên B thanh toán số tiền là……………………VNĐ (bằng chữ:…………………………… Việt Nam Đồng) tại địa điểm…………………………….. vào ngày……. tháng…… năm…………..

Lần 2. Bên B thanh toán số tiền là……………………VNĐ (bằng chữ:…………………………… Việt Nam Đồng) tại địa điểm…………………………….. vào ngày……. tháng…… năm…………..

– Việc thanh toán được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

+Giao trực tiếp cho bên A thông qua …………………… tại địa điểm…………………..

+Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng số:………………………. Chi nhánh………………….

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1./Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

– Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của Bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của Bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho Bên B, nhưng phải báo ngay cho Bên B.

– Yêu cầu Bên B trả tiền dịch vụ.

– Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác trong Hợp đồng này;

– Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của Bên B;

– Bảo quản và phải giao lại cho Bên B tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc;

– Báo ngay cho Bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc;

– Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc;

– Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

2./Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Bên B có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Yêu cầu Bên A thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác trong Hợp đồng.

– Quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Cung cấp cho Bên A thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc;

– Trả tiền dịch vụ cho Bên A theo nội dung Hợp đồng này.

Điều 5. Thuế, phí, lệ phí

Toàn bộ thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ do Bên B chịu trách nhiệm. Số tiền này sẽ được Bên A trả trong quá trình thực hiện Hợp đồng này và Bên B có trách nhiệm hoàn trả số tiền trên vào ngày ….. tháng…… năm……….. với số tiền được xác định trên các hóa đơn, biên lai mà Bên A cung cấp về việc nộp thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

Điều 6.Tiêu chuẩn và thỏa thuận cụ thể

Dịch vụ mà bên A cung cấp phải đảm bảo những yêu cầu sau:

-Thời gian cung cấp dịch vụ là từ ngày….. tháng…… năm……………. đến ngày…… tháng…… năm…………

-Việc chăm sóc, bảo dưỡng được thực hiện như sau:

+Chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên: được thực hiện vào ngày…… hàng tháng.

+Chăm sóc, bảo dưỡng đột xuất: được thực hiện khi xảy ra sự cố về việc bảo quản hoặc trong quá trình hoạt động của các thiết bị điện tử và khi có yêu cầu của Bên B nhưng không được quá 3 lần trong một tháng.

-Trong trường hợp việc sử dụng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng từ lần thứ tư trở đi trong một tháng, Bên B có trách nhiệm thanh toán tiền sử dụng dịch vụ cho bên A với số tiền được xác định trên giá trị cung ứng dịch vụ tương ứng tại khu vực…………………… vào thời điểm chăm sóc, bảo dưỡng, trừ trường hợp sự cố xảy ra là do lỗi của Bên A.

-Hiệu quả của việc chăm sóc, bảo dưỡng được bảo hành trong thời hạn……….. tháng, kể từ ngày hoàn thành việc chăm sóc, bảo dưỡng.

Điều 7. Một số thỏa thuận khác

– Trong trường hợp bên A cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, Bên B có thể lựa chọn tiếp tục hợp đồng, yêu cầu Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận và yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại;

– Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng sẽ được hai Bên thỏa thuận biện pháp, cách thức xử lý. Trong trường hợp không giải quyết được hai Bên sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự;

Điều 8.Trường hợp khách quan

Trong trường hợp việc chậm cung cấp dịch vụ của Bên A xảy ra là do sự kiện bất khả kháng thì Bên A được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra cho Bên B.

Trong các trường hợp còn lại, việc vi phạm nghĩa vụ của các Bên sẽ không được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ gây ra.

Sự kiện bất khả kháng trong trường hợp trên chỉ bao gồm các sự kiện sau:……………………………….

Điều 9. Phạt vi phạm

Trường hợp một trong hai bên có sự vi phạm nghĩa vụ thì bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu phạt vi phạm với mức phạt là 8% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, bên vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại toàn bộ giá trị thiệt hại trong thời hạn …. ngày, kể từ ngày xác định được thiệt hại. Giá trị thiệt hại được xác định trên kết quả thẩm định thiệt hại của Tổ thẩm định do hai Bên lập ra trong thời hạn muộn nhất là …..ngày, kể từ ngày xảy ra thiệt hại.

Tổ thẩm định trên gồm những đối tượng sau:

-Tổ trưởng tổ thẩm định: Ông (Bà)……………………………………….. Chứng minh nhân dân số:……………………. Do…………………………………….. cấp ngày… tháng…… năm………….

-Thành viên: Ông (Bà)……………………………………. Chứng minh nhân dân số:……………………… Do…………………….. cấp ngày….. tháng…… năm…………

-Thành viên: Ông (Bà)……………………………………. Chứng minh nhân dân số:……………………… Do…………………….. cấp ngày….. tháng…… năm…………

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên còn lại vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng này hoặc hợp đồng này đã được hoàn thành

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được lập thành……. bản bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau trong việc giải quyết tranh chấp. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải được hai bên cùng thỏa thuận lại và được thể hiện dưới dạng văn bản.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày…. tháng….. năm………. đến ngày….. tháng….. năm……….

Bên B Bên A

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com