Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng lần đầu

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng lần đầu

Khi chuyển nhượng cửa hàng, chủ sở hữu của hàng hiện tại có quyền chuyển nhượng lại những tài sản trong cửa hàng đang thực hiện hoạt động kinh doanh cho người khác tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc chuyển đổi mục đích, phương pháp kinh doanh tùy vào mong muốn của người nhận chuyển nhượng hoặc thỏa thuận với chủ cửa hàng cũ. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG LẦN ĐẦU

(Số: ……../HĐCNCH)

–  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

–  Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/205

– Căn cứ nhu cầu các bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 201…. tại …………………….., Phường …….., Quận ………….., Thành phố ………………., chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

Ông/Bà:         ……………………………………………….
Sinh ngày:     ……………………..
Chứng minh nhân dân số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Là chủ sở hữu hợp pháp của cửa hàng ….……………… tại địa chỉ ……………………..

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) :

Ông/Bà: ………………………….……………………………………………….
Sinh ngày: ………………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ……………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng cửa hàng với nội dung như sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ cửa hàng …………tại địa chỉ…………… cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong (gồm trang thiết bị, đồ dùng, nguyên liệu sẽ liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này).

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.Giá chuyển nhượng toàn bộ là:  ………000.000 VNĐ (Bằng chữ:……………… triệu đồng)

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2.Bên B sẽ giao cho bên A:   ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ…………….triệu đồng)chậm nhất là …..ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này.

Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua số tài khoản của bên A:

Số tài khoản:

Chủ Tài khoản:

Ngân hàng:                      Chi nhánh:

Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ của hàng và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

ĐIỀU 3: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A :

– Cửa hàng được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A,  Bên A chưa thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cho/của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.

– Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh Cửa hàng đạt hiệu quả cao nhất.

– Hỗ trợ, bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có tại cửa hàng tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.

– Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của Cửa hàng đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.

– Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

– Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.

– Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của Cửa hàng sau khi đã bàn giao cho Bên B.

– Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

Bên B :

– Nhận chuyển nhượng sang nhượng Cửa hàng và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.

– Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.

– Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh

– Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

1.Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại Hợp đồng chuyển nhượng Cửa hàng này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

2.Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau:

1.Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng;

2.Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

3.Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ngày … tháng … năm …….

Hợp đồng này được ký kết tại …………………………., gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

……………., ngày ….. tháng ….. năm 201…..

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com