Hợp đồng đặt cọc tiền nhờ mua hộ hàng hóa

Mẫu Hợp đồng đặt cọc tiền nhờ mua hộ hàng hóa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2017, tại địa chỉ …………………………………………., phường ……………………, quận ……………………., thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

1. BÊN ĐẶT CỌC :

Ông (bà): ………………………………….., sinh ngày ………………….

CMND số: …………………….. do Công an ……………………….. cấp ngày ……………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….

(Sau đây gọi là Bên A)

 

2. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC:

Ông (bà): ………………………………….., sinh ngày ………………….

CMND số: …………………….. do Công an ……………………….. cấp ngày ……………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….

(Sau đây gọi là Bên B)

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng đặt cọc này để đảm bảo cho việc thực hiện thỏa thuận và việc nhờ mua ……………………………………………… giữa các Bên, cụ thể nội dung đặt cọc như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ ĐẶT CỌC

Bên B nhận mua hộ Bên A:……………………..…………., thông tin, đặc điểm cụ thể như sau:

……………………………….

ĐIỀU 2. NỘI DUNG ĐẶT CỌC

2.1 Bên A đồng ý đặt cọc cho Bên B số tiền là: ……………………… đồng (Bằng chữ………………………………… …………………………….), thời hạn trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng này, Bên B sẽ giao cho Bên A sản phẩm được nhờ mua hộ có thông số, đặc điểm, tính chất đã miêu tả chi tiết như trên với giá cả và các điều kiện đã thỏa thuận.

2.2 Hai Bên thống nhất giá cả mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với ngôi nhà và thửa đất nêu tại Hợp đồng này là ……..000.000 đồng (Bằng chữ: ………………………………………. đồng);

Mọi khoản chi phí khác, phát sinh khác liên quan tới việc mua hộ mà không được thỏa thuận trong Hợp đồng này sẽ do bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Việc thanh toán toàn bộ số tiền còn lại sẽ được thực hiện thành …. (……) lần:

– Tại thời điểm:

Sau thời điểm Bên B bàn giao …… mà Bên A đã nhờ mua hộ là ……. Ngày.

2.3 Đến thời điểm các Bên ký kết Hợp đồng, dù bất cứ lý do gì làm giá cả thị trường thay đổi thì các Bên vẫn thống nhất giá cả mua cùng các điều kiện đã được các Bên thống nhất tại Hợp đồng này;

2.4 Trong thời hạn đặt cọc, hai bên có trách nhiệm hợp tác hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động có liên quan đến việc mua bán.

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC ĐẶT CỌC

3.1 Tài sản đặt cọc:

– Các Bên thống nhất phương thức đặt cọc là giao nhận trực tiếp, 100% giá trị tài sản đặt cọc bằng tiền mặt VNĐ.

– Ngay tại thời điểm ký kết Hợp đồng đặt cọc này, Bên A giao trực tiếp cho Bên B số tiền đặt cọc nêu tại khoản 2.1, Điều 2 của Hợp đồng này.

3.2 Xử lý tài sản đặt cọc:

– Trong trường hợp Hợp đồng này được hoàn thành theo sự thỏa thuận của các Bên, Bên A nhận được sản phẩm như yêu cầu đúng thời hạn, thì số tiền đặt cọc được bù trừ vào nghĩa vụ thanh toán giá trị mua bán, chuyển nhượng của Bên A. Bên A phải thanh toán số tiền còn thiếu theo giá cả quy định tại Hợp đồng này.

– Trong trường hợp Hợp đồng này không được thực hiện theo chính xác những sự thỏa thuận của các Bên, thì Bên B phải trả lại cho Bên A toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận và một số tiền phạt vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 4. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 Bên B cam đoan những thông tin trình bày là đúng sự thật, mình có thể mua được sản phẩm với giá rẻ hơn thị trường từ 5-10% đối sản phẩm được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;

 Bên B cam đoan sẽ bàn giao sản phẩm đã thỏa thuận cho Bên A trong thời hạn 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng này và nhận tiền cọc;

– Bên B cam đoan là mình tỉnh táo, minh mẫn và hoàn toàn tự nguyện ký kết, thực hiện Hợp đồng này;

– Bên B cam đoan là tại thời điểm ký Hợp đồng đặt cọc này, Bên B đã nhận số tiền đặt cọc nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này từ Bên A;

– Bên A những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật, việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Các Bên cam đoan thực hiện đúng, đủ toàn bộ nội dung đã được thoả thuận trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 5. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

– Nếu đến hết thời hạn theo sự thỏa thuận tại Hợp đồng này mà Bên B không bàn giao sản phẩm đã thỏa thuận cho Bên A theo giá cả và các thông số đã thỏa thuận thì Bên B phải trả lại cho Bên A số tiền đặt cọc đã nhận và chịu phạt cọc số tiền bằng với số tiền đặt cọc đã thực tế giao nhận tại Hợp đồng này.

– Nếu Bên A tự ý đơn phương chấm dứt thỏa thuận bằng Biên bản có chữ ký của cả hai bên thì Bên A sẽ mất khoản tiền đã đặt cọc theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có tranh chấp liên quan tới Hợp đồng này hai Bên cùng bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi ký kết cho đến khi mọi thỏa thuận được hoàn tất.

– Trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng đặt cọc này, nếu một trong các Bên chết thì những thừa kế của người chết phải thay người chết tiếp tục thực hiện những quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng này cho đến khi việc thỏa thuận được hoàn tất.

 Hợp đồng này chỉ có thể được sửa đổi, bổ sung khi có thoả thuận bằng Văn bản của cả hai Bên.

 Hợp đồng này gồm 07 Điều, 03 trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành hai (02) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản chính để thực hiện.

Các Bên đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng, cam đoan hiểu rõ toàn bộ nội dung và không còn ý kiến thắc mắc gì. Các Bên ký và ghi rõ họ tên vào trang cuối trước sự chứng kiến của người làm chứng./.

BÊN A 

…………………………………..

…………………………………..

BÊN B 

…………………………………..

…………………………………..

 —————————————

Thông tin người làm chứng:
1) Ông (bà): ………………………………….., sinh ngày ………………….

CMND số: …………………….. do Công an …………………….. cấp ngày ……………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….

2) Ông (bà): ………………………………….., sinh ngày ………………….

CMND số: …………………….. do Công an …………………….. cấp ngày ……………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….

NGƯỜI LÀM CHỨNG

  

…………………                                                                          ………………..

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com