Hợp đồng thành lập đại lý

Công ty Luật LVN cung cấp: Hợp đồng thành lập đại lý

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

 

HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ

Số…/HĐĐL….

Hôm nay ngày… tháng… năm… tại… chúng tôi gồm có

Bên giao đại lý

          – Tên doanh nghiệp:…

– Địa chủ trự sở chính:

– Điện thoại:… Telex:… Fax:…

– Tài khoản số:… Mở tại ngân hàng:…..

– Đại diện:… (theo đúng quy định của pháp luật)

– Chức vụ:….

Sau đây gọi tắt là bên A

 

Bên đại lý

          – Tên doanh nghiệp:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Điện thoại:… Telex:… Fax:

– Tài khoản số:.. (theo đúng quy định của pháp luật)

– Chức vụ:…

Say đây gọi tắt bên B

Hai bên thống nhất lập hợp đồng thành lập đại lý với các điều khoản sau:

Điều 1: Thiết lập đại lý

1.Bên A giao cho bên B làm đại lý để bán (hoặc thu mua, vận chuyển) loại hàng…

2.Tại địa điểm: ….

3.Bên B có thể nhân danh Bên A trong giao dịch, có thể yêu cầu Bên A kẻ biển treo tại cửa hàng của mình.

Điều 2: Nhiệm vụ của bên đại lý.

Bên B cam kết thực hiện các hoạt động đại lý sau đây nhằm phát huy cao nhất hiệu quả doanh thương của mình.

1.Lập cửa hàng hoặc phòng trưng bày tại các cơ sở kinh doanh để bán sản phẩm cho bên A đưa tới, cam đoan không tự ý đưa hàng hóa khác vào bán khi chưa có sự chấp nhận của Bên A; bán hàng đúng giá qui định của Bên A, thu tiền ngay, chỉ bán chịu cho khách hàng nào đó khi được bên A đồng ý trước.

2.Bên B quy định số nhân sự làm việc trong cửa hàng và phòng trưng bày, qui định giá cả thuê nhà, địa điểm kinh doanh và mức công lao động tại các cơ sở của đại lý (nếu không có thỏa thuận khác).

3.Giới thiệu các địa điểm ký gửi tin cậy để bán hàng hóa cho Bên A.

4.Lập trạm lắp ráp hoặc sửa chữa, bảo hành hàng hóa cho bên A.

5.Thay mặt bên A giải quyết các giao dịch khác đi được bên A ủy quyền cụ thể.

6.Bên B thực hiện kiểm kê và báo cáo hàng tháng tình hình kinh doanh cho bên A vào ngày… trong từng tháng bằng (văn bản, điện tín, Fax v.v…)

7.Khi có đơn hàng cần cung ứng ngay thì kịp thời thông tin cho Bên A mà không cần chờ đúng thời điểm của báo cáo tháng.

8.Thực hiện các hình thức quảng cáo hàng hóa trong từng hàng hóa và trên các phương tiện thông tin thích hợp tại khu vực bán hàng của bên B.

9.Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong toàn bộ hoạt động đại lý.

Điều 3. Trách nhiệm của bên giao đại lý

1.Giao hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm như đã thỏa thuận trong hợp đồng và thanh toán các chi phí vận chuyển hàng hóa (nếu có)

2.Hỗ trợ tài chính để chi phí trong phạm vi chức năng đại lý mà bên B đã đề xuất đúng số lượng và thời hạn.

3.Cung cấp các phụ tùng, phụ liệu dự trữ cho các hoạt động sửa chữa, bảo hành hàng hóa cho khách hàng của Bên B đúng như đã quảng cáo.

4.Thực hiện các hoạt động kiểm toán sổ sách kế toán của Bên B, thanh tra các hoạt động thương mại của đại lý và hàng tồn kho.

Điều 4: Phương thức thanh toán thù lao cho bên đại lý.

1.Bán sản phẩm: Bên B được hưởng… giá bán các sản phẩm và được thu ngay sau khi nhận tiền bán hàng (do thỏa thuận).

2.Trả thù lao cho việc giới thiệu cho Bên A các nhà buôn lẻ hoặc cửa hàng ký gửi có tín nhiệm.

Mỗi mối hàng bên B được nhận số tiền tương đương… đồng sau khi đã thanh toán đủ số tiền cho bên A.

3.Các thù lao khác….

Điều 5. Cách thức lập phụ lục của hợp đồng

Những hoạt động cụ thể phục vụ cho hợp đồng đại lý giữa hai bên như: quảng cáo, bảo hành, sửa chữa, giao nhận hàng hoặc các hoạt động khác phát sinh ngoài hợp đồng sẽ được thành lập phụ lục riêng nhưng được coi là một thành phần của bản hợp đồng này.

Điều 6. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

1.Bên B bằng lòng ký quỹ với số tiền là:… đ (viết bằng chữ) gửi vào tài khoản của bên A được mở tại ngân hàng Ngoại thương… (số tài khoản)

2.Trường hợp bên B có vi phạm một trong các điều khoản hai bên đã cam kết trong hợp đồng thì số tiền này sẽ được bên A phạt do vi phạm hợp đồng hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán mà bên B không có quyền khiếu nại với bất cứ lý do nào.

 

 

Điều 7: Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng

1.Bên đai lý cam kết thanh toán đúng thời hạn cho bên A như đã cam kết trong hợp đồng; trường hợp bên B thanh toán không đúng hạn, số ngày quá hạn bên B phải chịu phạt quá hạn là… % ngày; nhưng thời gian không quá… ngày.

2.Nếu sau 30 ngày (kể từ ngày nợ quá hạn) mà bên B vẫn chưa thanh toán đủ số tiền nợ quá hạn, bên A có quyền ngưng cung cấp hàng hóa và đơn phương đình chỉ hợp đồng. Số tiền ký quỹ như nêu tại Điều 6 sẽ được khấu trừ trong việc thanh toán (như nói tại Điều 6, khoản 2) mà bên B không được quyền khiếu nại.

Điều 8: Những thỏa thuận khác

1.Khi xác lập quan hệ hợp đồng đại lý yêu cầu bên đại lý phải có giấy chứng chỉ hành nghề và giấy phép đăng ký kinh doanh (đây là một quy định bắt buộc).

2.Bên đại lý cam kết tiêu thụ lượng sản phẩm hàng hóa do bên giao đại lý quy định… (nếu số lượng cụ thể). Nêu số lượng hàng hóa không bảo đảm thì bên giao đại lý có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng hoặc chuyển đổi phương thức.

3.Trong vòng… tháng một lần: thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 của quý/tháng ngay sau đó, hai bên sẽ cử đại diện đến để cùng nhau kiểm tra và rà soát lại tiến độ thực hiện hợp đồng, địa điểm được ấn định tại… Có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung, đính kèm theo hợp đồng và coi đó là bộ phận không thể tách rời trong hợp đồng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

1/ Hai bên cầu chủ động thông báo cho nhay biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương mại đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2/ Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa án… là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3/ Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng

1.Những trường hợp có thể chấm dứt hợp đồng thời hạn.

          – Bên B không đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng trong… tháng liên tục.

– Bên B bị khiếu nại yêu cầu tuyên bố phá sản, cửa hàng, tài sản, hàng hóa bị tòa án kê biên.

– Khi một bên đề nghị chấm dứt hợp đồng mà không cần nêu lý do hoặc lỗi của Bên kia.

Sau… ngày tuyên bố chấm dứt hợp đồng bên B phải giao trả hàng hóa, tài sản cho bên A theo những cách thức Bên A đề nghị. Bên nào đề nghị chấm dứt hợp đồng phải chịu chi phí giao trả hàng hóa tài sản.

2.Chuyển nhượng hợp đồng.

          Hợp đồng này được thành lập và thực hiện giữa hai bên đã ký kết, không bên nào được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý của bên kia. Bên B giao dịch với khách hàng để bán hàng có quyền và nghĩa vụ theo một hợp đồng khác.

3.Gia hạn hợp đồng

          Hợp đồng này có thể được gia hạn theo sự đề xuất của Bên A trước khi hết thời hạn hợp đồng là… ngày (nêu hình thức cụ thể).

Hợp đồng này được thành lập… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, gửi cơ quan… bản (nếu cần).

    ĐẠI DIỆN BÊN B                                        ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ                                                      Chức vụ


 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com