Mẫu Báo cáo quản trị rủ ro của công ty chứng khoán

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Tên công ty chứng khoán
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ……(số công văn)
V/v báo cáo Quản trị rủi ro
………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên người đại diện theo pháp luật của Công ty

Họ và tên:                                                      Điện thoại:                                    Email:

Tên trưởng bộ phận quản trị rủi ro:

Họ và tên:                                                      Điện thoại:                                    Email:

 1. Thông tin khái quát về công ty
 2. Mô tả cơ cấu tổ chức của công ty:
 
 1. Các hoạt động kinh doanh công ty đang thực hiện
  Hoạt động kinh doanh Không
a) Môi giới chứng khoán    
b) Tự doanh chứng khoán    
c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán    
d) Tư vấn đầu tư chứng khoán    
đ) Dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán    
e) Dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán    
 1. Phân bổ doanh thu

Tổng doanh thu: ……………………đồng

Doanh thu hoạt động kinh doanh/Tổng doanh thu % (cuối kỳ báo cáo) % (đầu kỳ báo cáo)
Môi giới chứng khoán    
Tự doanh chứng khoán    
Tư vấn chứng khoán    
Bảo lãnh phát hành chứng khoán    
Dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán    
Dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán    
 1. Trong vòng 12 tháng tính từ 6 tháng trước và 6 tháng liền sau, nhận định nào sau đây mô tả chính xác nhất chiến lược kinh doanh của công ty:

□ Không thay đổi định hướng chiến lược

□ Thay đổi rất ít định hướng chiến lược, đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

□ Thay đổi tương đối định hướng chiến lược, đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

□ Thay đổi thường xuyên định hướng chiến lược, đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

□ Thay đổi thường xuyên định hướng chiến lược, không đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

Mô tả chi tiết chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp với nhận định đã chọn ở trên

 
 1. Nhận định nào dưới đây mô tả chính xác nhất khả năng thanh khoản và lợi nhuận của công ty:

□ Có khả năng hoạt động liên tục có lãi và có tăng trưởng lớn về doanh thu trong vòng 2 năm qua. Đủ dòng tiền để trang trải các nghĩa vụ nợ

□ Có khả năng hoạt động liên tục có lãi và tăng trưởng doanh thu ổn định trong vòng 2 năm qua. Đủ dòng tiền để trang trải các nghĩa vụ nợ

□ Có khả năng hoạt động liên tục có lãi nhưng không có tăng trưởng doanh thu trong vòng 2 năm qua

□ Đủ dòng tiền để trang trải nghĩa vụ nợ

□ Công ty lỗ 2 năm liên tục, xuất hiện xu hướng mất khách hàng và giảm doanh thu. Dòng tiền thấp để trang trải nghĩa vụ nợ

□ Công ty lỗ 3 năm liên tục hoặc hơn và có nhiều ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán, soát xét gần nhất. Dòng tiền âm

 1. Nhận định nào sau đây mô tả chính xác nhất bất cứ khiếu kiện/đòi nợ nào nếu có mà công ty đang gặp phải:

□ Không có khiếu kiện/đòi nợ nào

□ Không có khiếu kiện/đòi nợ đáng kể nào

□ Có thể có khiếu kiện/đòi nợ nhưng đã được bảo hiểm đầy đủ

□ Có thể có khiếu kiện/đòi nợ vượt qua khoản chi trả của bảo hiểm, của công ty. Có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của công ty

□ Có các khiếu kiện/đòi nợ vượt quá chi trả bảo hiểm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của công ty

Nếu có bất kỳ khiếu kiện/đòi nợ, đề nghị mô tả chi tiết bản chất và giá trị khoản khiếu kiện/đòi nợ đó

 
 1. Công ty hoặc nhân viên công ty có đang thuộc diện kiểm tra/thanh tra/điều tra hay không?
 2. Công ty hoặc nhân viên công ty có bị xử phạt trong vòng 3 năm gần nhất hay không? Đề nghị chi tiết các hình thức xử phạt đối với công ty và nhân viên công ty phải chịu (nếu có).
 3. Mô tả ngắn gọn cách công ty thích ứng với những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý và cách thức đối phó với những thay đổi đó.
 4. Công ty có tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho nhân viên của mình không?
Hoạt động đào tạo Không
Đào tạo kỹ năng bán hàng    
Đào tạo tuân thủ    
Hội thảo ngành    
Đào tạo kỹ năng cho cán bộ tuyến sau    
Đào tạo liên quan đến sản phẩm dịch vụ    
Các nội dung đào tạo khác    
 1. Số lượng nhân viên theo chức năng
Các bộ phận Số lượng
Ban điều hành  
Pháp chế và tuân thủ  
Tài chính kế toán  
Giao dịch và môi giới  
Khối hỗ trợ tuyến sau  
Khác  
 1. Nhận định nào sau đây mô tả chính xác nhất kinh nghiệm trung bình của các nhân viên chủ chốt và thành viên ban điều hành:

□ Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành

□ 10 – 15 năm kinh nghiệm

□ 5 – 10 năm kinh nghiệm

□ 3 – 5 năm kinh nghiệm

□ Dưới 3 năm kinh nghiệm

Nếu thấy cần thiết, có thể cung cấp thêm thông tin vào bảng dưới đây

 
 1. Mô tả ngắn gọn thành phần HĐQT, tần suất họp HĐQT, chế độ báo cáo nội bộ, quy trình ra quyết định và trao đổi thông tin.
 2. Mô tả ngắn gọn văn hóa nhân viên và ban điều hành của công ty, cơ chế tuân thủ và kiểm soát, các giá trị đạo đức nghề nghiệp và quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 3. Quản trị rủi ro
 4. Chính sách rủi ro
 5. a) Mô tả chính sách rủi ro của công ty
 6. b) Khả năng chấp nhận rủi ro của công ty
 7. Rủi ro hoạt động
 8. a) Mô tả rủi ro hoạt động của công ty
 9. b) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro hoạt động của công ty
 10. Rủi ro thị trường
 11. a) Mô tả rủi ro thị trường của công ty
 12. b) Các công cụ tài chính nào chịu rủi ro thị trường
 13. c) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro thị trường của công ty
 14. d) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro thị trường của công ty
 15. Rủi ro thanh toán
 16. a) Mô tả rủi ro thanh toán của công ty
 17. b) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro thanh toán của công ty
 18. c) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro thanh toán của công ty
 19. Rủi ro thanh khoản
 20. a) Mô tả rủi ro thanh khoản của công ty
 21. b) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro thanh khoản của công ty
 22. c) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản của công ty
 23. Rủi ro pháp lý
 24. a) Mô tả rủi ro pháp lý của công ty
 25. b) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro pháp lý của công ty
 26. Rủi ro khác (nếu có)

Mô tả rủi ro, phương pháp đo lường, hạn mức rủi ro và biện pháp quản trị rủi ro.

 1. Số lần vượt hạn mức rủi ro: …………………. lần

Yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân và mô tả biện pháp xử lý đã sử dụng

Công ty xin cam đoan tính chính xác và đầy đủ của báo cáo trên đây và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tính chính xác và đầy đủ của báo cáo.

 

Ngày …. tháng …. năm ….
Tổng giám đốc
Ký tên, Đóng dấu

Xem thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com