Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Công ty quản lý quỹ

Phụ lục số 09

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm

của Công ty quản lý quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC  hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

Tên Công ty quản lý quỹ:……

Số Công văn:………..

V/v báo cáo hoạt động tháng/quý/năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  …….., ngày……tháng……năm…

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Tháng…..năm…..)

 

 1. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ
 2. Hoạt động quản lý Quỹ
STT Nội dung Quỹ có tư cách pháp nhân Quỹ không có tư cách pháp nhân Tổng Lũy kế từ đầu năm
Công ty ĐTCK đại chúng Công ty ĐTCK riêng lẻ Công ty ĐTCK bất động sản Quỹ đóng Quỹ mở Quỹ ĐT BĐS Quỹ ETF Quỹ thành viên
(1) (2)   (3)     (4)       (5)=(3) +(4)  
1  Số lượng                    
2 Tổng số vốn                    
3 Tổng giá trị tài sản ròng                    
4 Tổng phí thu được                    
  Phí quản lý                    
  Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)                    
  Thưởng (nếu có)                    
  Phí chào bán                    
  Phí mua lại                    

 

 1. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
STT Số hợp đồng còn hiệu lực Số hợp đồng Giá trị hợp đồng Phí quản lý
  Nhà đầu tư trong nước      
  Cá nhân      
  Tổ chức      
1 Tổng      
  Nhà đầu tư nước ngoài      
  Cá nhân      
  Tổ chức      
2 Tổng      
3 Tổng (3=1+2)      

 

 1. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán
STT Nội dung Số lượng Phí tư vấn
(1) (2) (3) (4)
  Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng    
1 Đối tượng trong nước    
2 Cá nhân    
  Tổ chức 3  
2 Đối tượng nước ngoài    
2 Cá nhân    
  Tổ chức    
  Tổng    

 

 1. Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật
STT Nội dung Số lượng Giá trị Giá trị lũy kế Mức phí trung bình (%)
(1) (2) (3) (4) (5)  
1 Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ)        
  ….        
2 Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó        
  Hợp đồng…(loại hợp đồng)        
  Đối tượng trong nước        
  Cá nhân        
  Tổ chức        
  Đối tượng nước ngoài        
  Cá nhân        
  Tổ chức        
  …..        
  Phí thu được        
         
  Tổng phí thu được        

 

 1. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty
 2. Cơ cấu tổ chức
STT Nội dung Kỳ báo cáo Kỳ trước
  Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)    
  Trong đó    
1 Trụ sở chính    
  Tổng số nhân viên tại trụ sở    
  Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề    
  Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản    
  Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề    
2 Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)    
  Tổng số nhân viên tại chi nhánh    
  Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề    
  Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ    
  Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề    
3 Văn phòng đại diện    
  Tổng số nhân viên tại VPĐD    

 

 1. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)
STT Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo Số lượng nhân viên tham dự Giảng viên
1      
2      
3      

 

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

 1. Khung pháp lý
 2. Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
 3. Các vấn khác phát sinh

 

 

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com