Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)  
 
TÊN DOANH NGHIỆP: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

   
Số:           /20…./BC-…                                     …………, ngày …… tháng …  năm …..…            Mẫu BC số 02-TN    
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU    
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)    
TÊN DOANH NGHIỆP:…….              
Trụ sở tại: ……….                    
Điện thoại: .….. Fax: ……              
Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: …….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….              
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)          
I. TÌNH HÌNH MUA VÀO    
STT Tên doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu Tên rượu Xuất xứ Số lượng mua Đơn vị tính        (Chai,http://luatkhaiphong.com/bịch…) Tổng trị giá mua (VNĐ)    
Rượu dưới 30 độ Rượu trên 30 độ Rượu dưới 30 độ Rượu trên 30 độ    
1                      
2                      
                     
TỔNG CỘNG:                  
II. TÌNH HÌNH BÁN RA    
STT Tên khách hàng Địa chỉ trụ sở chính của khách hàng Tên rượu Xuất xứ Số lượng bán Đơn vị tính         (Chai, bịch…) Tổng trị giá bán (VNĐ)    
Rựơu dưới 30 độ Rượu trên 30 độ Rượu dưới 30 độ Rượu trên 30 độ    
1                      
2                      
                     
                       
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT                  
                       
Người lập biểu        

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com