Mẫu Báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán

Phụ lục XVII              

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

Tên công ty chứng khoán

 
Số:……..(số công văn)

V/v báo cáo tinh hình tài khoản và tiền gửi giao dịch chứng khoán

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……..tháng……..năm ……..

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Công ty chứng khoán… báo cáo tình hình tài khoản giao dịch chứng khoán và tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tài khoản tại Công ty vào thời điểm……

  1. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư;
Loại khách hàng Số lượng
Trong nước Cá nhân    
Tổ chức    
Nước ngoài Cá nhân    
Tổ chức    
Tổng      

 

  1. Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:

 

Đơn vị tính: đồng

STT Ngân hàng nhận tiền gửi Số dư trên tài khoản
1 Ngân hàng….

–          Tài khoản số…..

……………….

……………….

 
2 Ngân hàng……..

–          Tài khoản số……..

   
  Tổng ………………  

 

Ghi chú: 02 số liệu trên phải được chốt vào cùng thời điểm cuối ngày làm việc liền trước ngày báo cáo.

 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác cũng như chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nói trên.

 

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách bộ phận kiểm soát nội bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com