Mẫu công bố thông tin về phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Phụ lục số 05

Mẫu công bố thông tin về phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012

của  Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

 

(trang bìa)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

 CÔNG TY : ………

(Giấy chứng nhận ĐKKD số… do….cấp ngày ….tháng…. năm)

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký số ….. do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán cấp ngày…/…/…. )

Tên cổ phiếu phát hành:

Mệnh giá:

Tổng số lượng chào bán:

Tên cổ phiếu được hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi:

Đối tượng hoán đổi:

 

Tổ chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh (nếu có):

Tổ chức tư vấn tài chính:

Tổ chức tư vấn luật:

Tổ chức kiểm toán:

 

 1. Tình hình đặc điểm của tổ chức phát hành
 2. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:
 3. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
 4. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính trong 2 năm gần nhất:
 5. Tình hình đặc điểm của tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi
 6. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:
 7. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
 8. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính trong 2 năm gần nhất:
 9. Mối quan hệ với tổ chức phát hành (nếu có):

III.    Phương án phát hành để hoán đổi cổ phiếu

 1. Đặc điểm cổ phần phát hành:
 2. a) Loại cổ phần phát hành:
 3. b) Mệnh giá:
 4. c) Tổng số cổ phần dự kiến phát hành :
 5. Tỷ lệ chuyển đổi:
 6. Đối tượng chuyển đổi:
 7. Thời gian dự kiến phát hành:
 8. Cá nhân, tổ chức tham gia vào đợt phát hành: (giới thiệu sơ lược về các tổ chức cá nhân tham gia vào đợt phát hành):

Tổ chức kiểm toán:

Tổ chức tư vấn phát hành (nếu có):

….

 1. Các thông tin khác
 2. Địa điểm công bố bản công bố thông tin:
 3. Người phụ trách công bố thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax):
 4. Cam kết của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

 

 

…, ngày … tháng … năm …

(tên tổ chức phát hành)

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com