Mẫu Danh sách các tổ chức góp vốn, danh sách thành viên hợp danh công ty kiểm toán

Phụ lục IV

MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GÓP VỐN,

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP DANH

(Kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19  tháng 11 năm 2012

 của Bộ Tài chính)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh

  1. Thành viên là cá nhân

(1). Họ và tên ………………………………….. Giới tính:………………………………….

Quốc tịch …………………………………………………Sinh ngày: ………./……../……………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại …………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… E-mail: …………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: ……………… cấp ngày……./…./…..

Số vốn góp theo đăng ký:…………………….Thời hạn góp vốn…………………………………

Giá trị vốn đã thực góp:…………………………………………………………………………………..

Tỷ lệ sở hữu:………………………………………………………………………………………………….

(2). Họ và tên ………………………………….. Giới tính:………………………………….

Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ………./……../……..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại …………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… E-mail: …………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: ……………… cấp ngày……./…./…..

Số vốn góp theo đăng ký:…………………….Thời hạn góp vốn…………………………………

Giá trị vốn đã thực góp:…………………………………………………………………………………..

Tỷ lệ sở hữu:………………………………………………………………………………………………….

(3). …..

 

  1. Thành viên là tổ chức

(1). Tên tổ chức: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………………………………………………………………………………………….. – Địa chỉ: …………………………. …………………………………………………………………

  • Quyết định thành lập (hoặc đăng ký kinh doanh) số………..ngày………………………

Người đại diện phần vốn góp:

Họ và tên ………………………………….. Giới tính:………………………………

Quốc tịch ……………. ………………………….. Sinh ngày: ………./……../………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………… E-mail: ………………………………………..

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: …………….cấp ngày………..

Số vốn góp theo đăng ký:…………………….Thời hạn góp vốn………………………..

Giá trị vốn đã thực góp:………………………………………………………………………….

Tỷ lệ sở hữu:…………………………………………………………………………………………

(2)….

 

…, ngày…… tháng………. năm …….

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu)

Xem thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com