Mẫu Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần

PHỤ LỤC I-9: Danh sách Cổ dông sáng lập Công ty cổ phần
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

PHỤ LỤC I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

 

Số TT

Tên

 

Cổ đông

sáng lập

 

 

Địa chỉ

Quyết định

 

thành lập

Vốn góp    
Tổng số

 

cổ phần

Loại cổ phần Chữ ký
Phổ thông ….. Thời điểm

 

góp vốn

của cổ đông

 

sáng lập

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá

 

trị

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 

 

 

 

 

                     

 

……, ngày …….. tháng …….. năm ………

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

Cột (2)     Cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)     Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4)     Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com