Mẫu Đơn đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mẫu 05/GPKDVT: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư 12/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông)

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 
   

Số: ………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông

–                      Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

–                      Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

–                      Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;

–                      (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

Phần 1. Thông tin chung

  1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) …………
  2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư):  ……
  3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ….. do …. cấp ngày … tháng …. năm …. tại …
  4. Điện thoại: …………. Fax: …………. Website ……………………………

Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp mới giấy phép

  1. Giấy phép đề nghị được cấp mới:

Giấy phép (tên giấy phép) số      ….        được cấp ngày …                    tháng ….                       năm …  , hết hạn ngày           …         tháng …                        năm ….

  1. Thời hạn đề nghị được cấp mới: …………… năm …. tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo

1……………………………………………………………………………………………………….

  1. ………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………..

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
  2. Nếu được cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép.
Nơi nhận:
– Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com