Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn

Phụ lục số 01C

Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012

của  Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu

Cổ phiếu:.(tên cổ phiếu)

 

 Kính gửi:  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 

 1. Giới thiệu về tổ chức/ cá nhân đăng ký chào bán:
 2. Đối với tổ chức đăng ký chào bán:
 3. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ):
 4. Tên giao dịch:
 5. Vốn điều lệ:
 6. Địa chỉ trụ sở chính:
 7. Điện thoại: Fax:
 8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
 9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

–          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm .. do …. cấp.

–          Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

–          Sản phẩm/dịch vụ chính:

 

 1. Đối với cá nhân đăng ký chào bán:
 2. Tên cá nhân đăng ký chào bán (đầy đủ):
 3. Ngày tháng năm sinh:
 4. Số CMTND hoặc hộ chiếu ……………Cấp ngày: ……..Nơi cấp:
 5. Địa chỉ:
 6. Điện thoại:
 7. Mục đích chào bán cổ phiếu

 

 1. Cổ phiếu đăng ký chào bán:
 2. Tên cổ phiếu:
 3. Loại cổ phiếu:
 4. Mệnh giá cổ phiếu: đồng
 5. Số lượng cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu, chiếm : % số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 • Trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng:         cổ phiếu
 1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu
 2. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:
 3. Phương thức phân phối (thông qua bảo lãnh chào bán, đại lý phát hành hay đấu giá):
 4. Thời gian dự kiến chào bán:
 5. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: từ ngày …. đến ngày …..

 

 1. Các bên liên quan:
 2. Tổ chức bảo lãnh chào bán:
 3. Tổ chức tư vấn:
 4. Tổ chức kiểm toán:

 

 1. Cam kết của tổ chức/ cá nhân chào bán:
 2. Chúng tôi/ Tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
 3. Chúng tôi/ Tôi cam kết:
 • Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   

 • Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

 • Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

 1. Hồ sơ kèm theo:
 2. Quyết định của Đại diện chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Giám đốc (đối với cổ đông là chủ sở hữu nhà nước), Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (đối với cổ đông là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu (đối với cổ đông là công ty trách nhiệm hữu hạn) thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán;
 3. Bản cáo bạch;
 4. Tài liệu chứng minh cổ đông là chủ sở hữu nhà nước, cổ đông lớn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký chào bán và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng.

 

 

…, ngày … tháng … năm …

Tổ chức/ cá nhân chào bán chứng khoán ra công chúng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com