Mẫu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Mẫu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Phụ lục số 01: KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Bộ…(UBND tỉnh, thành phố)                       Phụ lục số 01    
 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . .  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày  01  tháng  12  năm 2011 của Bộ Tài chính)  
Mã chương:                     ĐV: triệu đ        
Stt Nội dung Địa điểm
xây dựng
Địa điểm
mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)
Mã số dự án đầu tư Mã ngành kinh tế (loại, khoản) Năng lực thiết kế Thời gian
khởi công và hoàn thành
Quyết định đầu tư dự án
(điều chỉnh nếu có)
Kế hoạch vốn NSTW trung hạn 3 năm (nếu được giao) Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước Kế hoạch
vốn đầu tư năm …
Ghi chú  
Số, ngày, tháng, năm Tổng mức
vốn đầu tư
 
Tổng số Trong đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó: thu hồi vốn đã ứng trước  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
  Tổng số                              
  Vốn trong nước                              
  Vốn ngoài nước                              
I Vốn chuẩn bị đầu tư                              
  Ngành ….                              
1 Dự án . . .                              
II Vốn thực hiện dự án                              
1  Ngành  . . .                              
1.1 Dự án nhóm A                              
  Dự án . . .                              
  Vốn trong nước                              
  Vốn ngoài nước                              
1.2 Dự án nhóm B                              
1 Dự án . . .                              
  Vốn trong nước                              
  Vốn ngoài nước                              
1.3 Dự án nhóm C                              
1 Dự án . . .                              
  Vốn trong nước                              
  Vốn ngoài nước                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởỉ công mới             …, ngày… tháng….năm 20…  
                 + Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.                  

Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)

 
                 + Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước.                    
                 + Cột 14  phản ánh số vốn được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trước dự toán ngân sách năm sau)                
  Nơi nhận:                              
  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                              
  – Bộ Tài chính;                              
  – Cơ quan tài chính.                              
  – Bộ Nông nghiệp và PTNT                              

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com