Mẫu Thông báo phát hành trái phiếu

Phụ lục số 12B

Mẫu Thông báo phát hành trái phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012 của  Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán số…. /GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày … /…/…)  

1-            Tên tổ chức phát hành:

2-            Địa chỉ trụ sở chính:

3-            Số điện thoại:

4-            Số Fax:

5-            Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành:

6-            Trái phiếu chào bán:

–          Tên trái phiếu:

–          Loại trái phiếu:

–          Mệnh giá:

–          Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:

–          Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có):

–          Thời hạn trái phiếu: … năm

–          Kỳ hạn trả lãi:

–          Lãi suất: …%/năm

7-            Khối lượng vốn cần huy động:

8-            Mục đích huy động vốn:

9-            Giá bán ra công chúng (trường hợp giá xác định qua đấu thầu thì nêu phương thức đấu thầu)

10-         Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

11-         Thời hạn nhận đăng ký mua:   Từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…

12-         Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, số điện thoại liên hệ, địa điểm của các đại lý phát hành).

13-         Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu: (tên, địa chỉ, số điện thoại)

14-         Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư:

 

 

…, ngày … tháng … năm …

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com