Mẫu Bảng tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản của doanh nghiệp

Phụ lục số 1a: BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính)

 BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ  KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP  
 của (tên doanh nghiệp)…
 Tại thời điểm …
 Đơn vị tính: đồng
TÊN TÀI SẢN  Giá trị sổ sách  Giá trị thực tế  Chênh lệch
Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại Tỷ lệ còn lại (%) Nguyên giá xác định lại Tỷ lệ còn lại (%) Giá trị còn lại Nguyên giá Giá trị còn lại
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 – 1 9 = 7 – 3
 A. Tài sản đang dùng
 I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 1. Tài sản cố định
 a. Nhà cửa, vật kiến trúc
 ……………………
 b. Máy móc thiết bị
 ………………………
 c. Phương tiện vận tải
 ……………….
 d. TSCĐ khác
 ………………….
 2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 ………………
 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 …………………
 4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn
 …………………….
 5. Chi phí trả trước dài hạn
 II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 1. Tiền
 Tiền mặt tồn quỹ
 Tiền gửi Ngân hàng
 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn
 3. Các khoản phải thu
 4. Vật tư hàng hoá tồn kho
 5. Tài sản lưu động khác
 6. Chi phí sự nghiệp
 B. Tài sản không cần dùng
 I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 1. TSCĐ
 …….
 II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 1.Công nợ không đòi được
 2.Vật tư hàng hoá ứ đọng
C. Tài sản chờ thanh lý
 I. Tài sản cố định
 1. TSCĐ
 …….
 II. Tài sản lưu động
D. Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi
 TỔNG CÔNG TÀI SẢN (A+B+C+D)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com