Mẫu Danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Mẫu Danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Phụ lục số 02: MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 02

MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 
   

 

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: . . .)

Thời gian khoá học từ ngày …. tháng….năm …. đến ngày …. tháng …. năm….

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: …… ngày….. tháng …. năm ……)

Số

 

TT

Chuyên đề Số giờ Họ và tên

 

Giảng viên

Học hàm,học vị Chức

 

vụ

Đơn vị

 

công tác

Số năm công

 

tác thực tế

1 2 3 4 5 6 7 8
01

 

 

 

02

 

 

Kinh tế vĩ mô

 

16 Trần Văn B PGS.TS Trưởng bộ môn  ĐH KTQD 18 năm

………..,ngày ….. tháng …. năm …….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ  tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com