Mẫu Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần

PHỤ LỤC SỐ 4: ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

……, ngày …..tháng ….. năm 201…

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá)

Thực hiện Quyết định số …..ngày….tháng….năm….của …………..về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của Công ty ………….đăng ký thực hiện bán đấu giá tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá).

Danh mục tài liệu đính kèm:

  • Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp.

  • Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá.

  • Các thông tin về doanh nghiệp

-……..

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá bán cổ phần:…………..

Đề nghị (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan quyết định cổ phần hoá;
– Lưu:

TRƯỞNG BAN

CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com